Người Ta Nói Ta Là Ai?

EnglishVietnamese

Paul đã trả lời thư của một người với lập luận rằng Đức Chúa Cha và Chúa Jesus Christ là hai ngôi Đức Chúa Trời:

Khi một người không có Thánh Linh của Đức Chúa Trời anh ta không thể biết được ý tưởng Đức Chúa Trời. "Ai biết được tư tưởng của con người, nếu không phải là tâm linh ở trong chính người ấy? Cũng vậy, không ai có thể biết được ý tưởng của Đức Chúa Trời, ngoài Thánh Linh của Đức Chúa Trời" (1 Cô-rinh-tô 2:11 RVV11).

Richard, làm thế nào mà chúng tôi có thể giải thích những điều này với anh khi anh không có Thánh Linh? Chúng tôi chắc chắn không thể thuyết phục anh, chúng tôi cũng không muốn thử điều này. Mặt khác, chúng tôi được sai đến để nói lẽ thật với tất cả mọi người.

Lẽ thật đầu tiên và quan trọng nhất phải được công bố là: Đức Jesus Christ là Chúa và Ngài cũng là Đức Chúa Trời trị vì trên tất cả. Sự ăn năn và sự tha tội được rao giảng trong Danh Ngài. Ngài là hình ảnh tiêu biểu của Đức Chúa Trời vô hình (loài người không nhìn thấy được), thân thể mà Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài là để thực hiện những gì chỉ có Ngài mới có thể làm được. Bởi Ngài mà tất cả muôn loài được tạo ra, và bởi vì Ngài mà chúng tồn tại. Ngài sở hữu tất cả mọi người, và chuộc tội họ bằng máu của chính Ngài. Điều này là sự thật, và sẽ không bao giờ thay đổi. Không có Danh nào khác ban cho loài người mà nhờ đó họ được cứu.

Không có hai hay ba ngôi Đức Chúa Trời, hay các hữu thể khác biệt của Chúa có suy nghĩ và hành động độc lập với nhau. Đây không phải là những gì Kinh Thánh dạy, và cũng không phải là những điều Chúa mặc khải trong chúng tôi. Kinh Thánh xác chứng rằng Chúa là Một, và không có Đấng Cứu Chuộc nào khác ngoài Ngài, rằng chính cánh tay Ngài đã mang đến sự cứu rỗi cho Ngài, và Ngài sẽ không từ bỏ vinh quang Ngài cho ai khác. Không có Đức Chúa Trời nào khác ngoài Ngài.

Tôi muốn trích dẫn lời dạy của một cuốn sách đặc biệt cho điều nêu trên, sách Khải Huyền là Sự Mặc Khải của Chúa Jesus Christ.

Ngay từ đầu cuốn sách nói về Đức Chúa Jesus Christ, Ngài phán rằng Ngài là Đấng Đầu Tiên và là Đấng Cuối Cùng, An-pha và ồ-mê-ga, Đấng Hiện Có, Đã Có và Đang Đến, Đấng Toàn Năng. Rõ ràng đây chính là Đức Chúa Jesus, vì Ngài phán Ngài đã chết, và "hiện nay Ta sống đời đời." Ngài cũng phán rằng Ngài cầm giữ chìa khóa sự chết và âm phủ (địa ngục). Chúng ta hãy xem xét ở đây, còn có Ai khác hơn ngoài Đức Chúa Trời là Đấng có thể nói những lời đó? "Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời cứu rỗi chúng con, và chính nhờ CHÚA mà loài người thoát chết." (Thi Thiên 68:20 RVV11)

Vậy, ai là Đấng Toàn Năng được xác chứng ở đây, Đức Chúa Cha hay Đức Chúa Con?

Trong chương 2, Chúa Jesus phán rằng Ngài là Đấng dò biết lòng dạ loài người. Đa-vít cũng nói điều này về CHÚA (Chữ CHÚA viết hoa là thay thế cho YHWH, tên của Đức Chúa Trời Toàn Năng), " …vì CHÚA dò xét tấm lòng, và phân biệt các ý tưởng…" (1 Sử Ký 28:9).

Ai ‘dò xét tấm lòng’ ở đây? Là Đức Chúa Con hay Đức Chúa Cha?

Trong chương 3 Chúa Jesus nói rằng Ngài có bảy Linh của Đức Chúa Trời.

Trong chương 4 có Một Đấng đang ngồi trên ngai Đức Chúa Trời, là Đấng có bảy Linh Đức Chúa Trời ở trước mặt. Đây cũng là Đấng mà bảy Linh đã ngày đêm nói luôn không dứt, "Thánh thay, thánh thay, thánh thay, Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, ĐẤNG ĐÃ Cồ, HIỆN Cồ VÀ ĐANG ĐẾN!" Chúa cũng là Đấng đã tạo ra tất cả muôn loài, "vì niềm vui của Ngài mà chúng được tạo ra và tồn tại."

Đấng được nói đến ở đây là ai, Đức Chúa Cha hay Đức Chúa Con?

Mỗi khi Chúa Jesus phán dạy các Hội Thánh, Ngài luôn nói: "Ai có tai, hãy nghe lời Thánh Linh phán với các Hội Thánh."

Vậy ai phán dạy ở đây, Chúa Jesus, hay Thánh Linh?

Trong chương 5, mọi tạo vật trên trời, dưới đất đều chúc phước cho Đức Chúa Trời. "Chúc cho Đấng ngồi trên ngai và Chiên Con được ca ngợi, tôn trọng, vinh quang và uy lực cho đến đời đời."

Ai là Đấng ngồi trên ngai mà họ thờ phượng, là Đức Chúa Trời hay Chiên Con (Chúa Jesus Christ)?

Tại sao Kinh Thánh không dùng chữ "Họ" ngồi trên ngai thay cho chữ "Ngài"?

"Và bốn sinh vật đều nói, A-men. Và hai mươi bốn trưởng lão phủ phục và thờ lạy Ngài [nhiều bản tiếng Việt bỏ sót không biên dịch chữ ‘Ngài’ như bản KJV ở đây] Đấng sống đời đời." (Khải Huyền 5:14 King James Version-KJV)

Trong chương 6, loài người chạy trốn khỏi Chiên Con. Họ nói với núi và các tảng đá, "Hãy đổ xuống trên chúng tôi, và giấu chúng tôi khỏi mặt của Đấng ngồi trên ngai và khỏi cơn thịnh nộ của Chiên Con; vì ngày thịnh nộ lớn của Đấng ấy [chỉ có một Đấng (Him) ở đây thể theo bản tiếng Anh KJV chứ không phải là ‘các Đấng ấy’ mà nhiều bản tiếng Việt đã biên dịch] đã đến, ai có thể đứng nổi?" (Khải Huyền 6:15-17 King James Version-KJV)

Hãy xét lại một lần nữa, ai đang ngồi trên ngai, và ai là Đấng mà loài người sợ hãi, Chiên Con hay Đức Chúa Trời?

Trong chương 7, đoàn người rất đông đứng trước ngai và trước Chiên Con lớn tiếng kêu rằng, "Sự cứu rỗi thuộc về Đức Chúa Trời của chúng ta, Đấng ngồi trên ngai, và thuộc về Chiên Con." Lúc này các trưởng lão đều phủ phục trước ngai và thờ lạy Đức Chúa Trời.

Họ đang thờ phượng ai, Đức Chúa Trời hay Chiên Con?

Phần cuối cùng của sách Khải Huyền có chép: "Đấng làm chứng cho những điều nầy phán: ‘Phải, Ta đến mau chóng.’ A-men. Lạy Chúa là Đức Chúa Jêsus, xin hãy đến. Cầu xin ân điển của Chúa là Đức Chúa Jêsus Christ ở với mọi người. Amen."

Phao-lô cũng nói về ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Trời đã được bày tỏ cho mọi người (Tít 2:11).

Ân điển của ai đã được nói đến, của Đức Chúa Trời hay của Chúa Jesus Christ?

"Đang khi chờ đợi niềm hi vọng phước hạnh và sự xuất hiện vinh quang của Đức Chúa Trời vĩ đại, cũng là Cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ, là Đấng đã hi sinh vì chúng ta để chuộc chúng ta khỏi mọi gian ác, và tinh luyện chúng ta thành một dân thuộc riêng về Ngài, là dân sốt sắng làm các việc lành." (Tít 2:13-14 RVV11)

Ai đã phó chính mình Ngài cho chúng ta, Đức Chúa Trời hay Chúa Jesus Christ?

Đức Chúa Cha và Đấng Christ là Một và cả hai Danh xưng đều nói về cùng Một Đức Chúa Trời. "Ai đã thấy Ta tức là đã thấy Cha.” (Giăng 14:9 RVV11)

Paul Cohen

Bấm vào ĐÂY để xem các bài viết tiếng Việt.

Related posts:

Rachel Corrie : une pacifiste ?
Aider la cause de la haine islamique à l’encontre d’Israël n’est pas du pacifisme, même si on n’utilise pas une arme soi-même. Mais ceux contre lesquels on incite à la haine doivent prendre les armes pour se défendre. Alors les « pacifistes » crient au meurtre, attisant davantage le feu de la haine, et amenant plus de sang versé. Voici le cas d’une fille naïve et folle qui a joué avec des bulldozers et s’est faite écraser.
好消息
我們所聽到的,被稱為“好消息”或福音,必須看到它是什麼真面目...確實是壞消息! 取而代之必須宣布真正的好消息。我們的自私會決定,如果消息對我們有利,這是個好消息,儘管對其他人來說可能不是很好。最終,如果它對所有人都不利,那對任何人都沒有好處。無論喜歡與否,沒有人能長久留在自己與世隔絕的,如果一個人試圖這樣做,只有停滯不前並且惡臭,即使在水停止運行時也是如此,形成一個沒有任何東西可以生存的黑色沼澤。
奧秘
奉承和美麗是非常強效的優勢,淫婦很好地利用它們。不僅是年輕無知的,但也有許多強壯而明智的人已被完全俘虜她的誘惑力。即使所羅門王把他的生命屈服於她,因為她承諾的好處。 但是,這些好處非常淺薄,只是短暫的,有時甚至是如此強烈,並且留下一個空殼,迷惑他們認為他是活著的,並且是主耶穌基督的僕人。實際上,他是一個妓女販子,與淫婦一樣,是耶穌基督明確的仇敵。

Leave a Reply