Print Friendly, PDF & Email

Bạn Được Cứu Chuộc Như Thế Nào

EnglishFrenchGermanJapaneseRomanianRussianSpanishVietnamese

Sự cứu rỗi bắt đầu và kết thúc với Chúa Jesus Christ, Ngài là Đức Chúa Trời Toàn Năng và là Đấng Tạo Hóa của tất cả những gì tồn tại và hiện hữu:

“Hãy nhìn xem Ðức Chúa Jêsus, Đấng khởi nguyên và hoàn tất của đức tin, là Ðấng vì niềm vui đặt trước mặt mình, vui chịu thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện đang ngồi bên phải ngai Ðức Chúa Trời.” (Hê-bơ-rơ 12:2 RVV11)

Chúa Jesus phán: “Vì Ðức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” (Giăng 3:16 RVV11)

Hãy đặt sang một bên tất cả các nền tảng tôn giáo của bạn, kinh nghiệm cá nhân, và cả các giáo lý hay học thuyết tôn giáo. Đơn giản bạn chỉ cần dẹp đi tất cả. Mối quan hệ của bạn với Đức Chúa Trời, với Đấng tạo dựng nên bạn không có liên quan gì với những điều đó. Những gì bạn cần là máu cứu chuộc của Chúa Jesus Christ. Nếu không có máu của Ngài, bạn sẽ chết, dù cho bạn có ý thức hay làm nhiều việc bạn cho là tốt, lành tới đâu đi nữa. Nếu không có máu của Ngài TRONG bạn, sẽ không có sự khác biệt.

Một khi máu của Ngài chảy qua các tĩnh mạch của bạn, bạn sẽ có sự sống, một sự sống mới vĩnh cữu, không thể bị phá hủy được. Máu của Ngài ở TRONG bạn làm nên sự khác biệt hoàn toàn. Đó là sự sống của Ngài trong bạn (sự sống tồn tại là nhờ bởi máu). Khi đó bạn sẽ biết là bạn được tha thứ, được thuận hòa với Đức Chúa Trời. Rồi bạn sẽ có được sự đảm bảo và bình an của Ngài.

Chúa Jesus phán: "Ai ăn thịt Ta và uống huyết Ta thì ở trong Ta, và Ta ở trong người ấy. Như Cha hằng sống đã sai Ta đến, và Ta nhờ Ngài mà sống thể nào thì người ăn Ta cũng sẽ nhờ Ta mà sống thể ấy.” (Giăng 6:56-57 RVV11)

Ngài cũng phán: “Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi Ta thì không ai được đến với Cha.” (Giăng 14:6 VI1934)

Bởi Thánh Linh Chúa, sứ đồ Giăng đã viết: “Đây là lời chứng: Ðức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta, và sự sống ấy ở trong Con Ngài. Ai có Ðức Chúa Con thì có sự sống; ai không có Con Ðức Chúa Trời thì không có sự sống.” (1 Giăng 5:11-12 RVV11)

Bạn được cứu, hoặc bạn không được cứu. Bạn có Đức Chúa Con, hoặc bạn không có Con Đức Chúa Trời.

Sứ Đồ Phêrô đã nói: “Chẳng có sự cứu rỗi trong Đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta nhờ đó mà được cứu.” (Công vụ 4:12 RVV11)

Phi-e-rơ đã nói về Chúa Jesus Christ, tiếng Do Thái là Yehoshua HaMashiach, có nghĩa là “YHVH – Đức Chúa Trời – là sự cứu rỗi” hoặc “Đấng Hằng Có (Đấng Còn Đến Đời Đời) là Cứu Chúa,” Đấng Được Xức Dầu.

Một người không thể tự quyết định để được cứu rỗi hoặc lựa chọn thời điểm theo cách riêng của mình. Điều này hoàn toàn là công việc của Đức Chúa Trời:

“Vì nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu, điều nầy không đến từ anh em mà là tặng phẩm của Ðức Chúa Trời; cũng không do việc làm của anh em để không ai có thể tự hào. Vì chúng ta là công trình của tay Ngài, được tạo dựng trong Ðấng Christ Jêsus để thực hiện những việc lành mà Ðức Chúa Trời đã chuẩn bị từ trước để chúng ta làm theo.” (Ê-phê-sô 2:8-10 RVV11)

Nếu bạn thấy mình xấu hổ, ghê tởm bản thân và tội lỗi mình vi phạm [làm hại người khác, hay gây tổn thương cho chính mình], thấy thế giới này dần mất đi sự hấp dẫn, lôi cuốn và ý nghĩa của nó, và bạn vô cùng mong mỏi tìm biết về Đấng tạo dựng nên mình (Đức Chúa Trời) và được sống, bước đi theo ý muốn của Ngài, đó là bởi vì Ngài đã ban điều này cho bạn. Đây là tất cả các biểu hiện đến từ Ngài, mà một ngày kia bạn sẽ thật sự biết ơn nếu bạn theo đuổi đến cuối cùng. Tất cả những điều này đều nằm ở trong bàn tay của Chúa, chính Ngài mở lối, lựa chọn thời điểm, công cụ, con người, hình ảnh, ngôn từ, và các tình huống, để đem bạn, người được Ngài chọn đến với sự cứu rỗi. Ngài phán:

“Nếu Cha, là Ðấng đã sai Ta, không kéo đến thì không ai có thể đến với Ta, và Ta sẽ làm cho người ấy sống lại trong ngày cuối cùng. Các sách tiên tri có chép: ‘Tất cả đều sẽ được Ðức Chúa Trời dạy dỗ’. Bất cứ ai đã nghe và học nơi Cha thì đến với Ta.” (Giăng 6:44-45 RVV11)

Tôn giáo không cứu được bạn. Dù bạn có là thành viên chuyên cần và trung thành của một giáo hội, dù bạn luôn đi nhà thờ (hay đi nhóm ở hội thánh) đều đặn mỗi tuần, các việc ấy cũng sẽ không cứu bạn. Bản chất muốn làm người tốt của bạn cũng không cứu bạn, dù cho bạn làm việc từ thiện nhiều đến đâu, “Bạn sống như một người tốt và không làm tổn thương bất cứ ai” sẽ không cứu bạn. Giáo lý hay học thuyết tôn giáo, ngay cả nếu đúng với chân lý và lẽ thật, sẽ không cứu bạn. Bạn vốn được xem là người hiểu biết rộng, thích tìm tòi, nghiên cứu, và nhiều kiến thức, cũng sẽ không cứu bạn. Việc bạn thành thạo Kinh Thánh và nhận biết đúng về chân lý và lẽ thật cũng sẽ không cứu bạn. Học cao, hiểu biết rộng, và sự khôn ngoan của thế giới này sẽ không cứu bạn. Mục sư, hoặc linh mục của bạn, cha mẹ hay bất kỳ một người hướng dẫn thuộc linh nào của bạn cũng sẽ không cứu được bạn.

Một người không tự nhiên có sự cứu rỗi khi được sinh ra, cho dù gia đình bạn thuộc loại rất sùng đạo [luôn có những hoạt động tín ngưỡng] hay cha mẹ bạn đã thật sự được Chúa cứu chuộc. Chỉ khi Chúa Jesus Christ bày tỏ chính Ngài với bạn, lựa chọn bạn, và Ngài sẽ cứu bạn. Không có gì bạn có thể làm để mình được cứu, ngoại trừ những gì Đức Chúa Trời ban cho và dẫn dắt. Nếu bạn được bày tỏ tương tự như những gì chúng tôi trình bày, vậy thì đây là thời điểm của bạn để được đến với sự cứu rỗi.

Kinh Thánh, được viết bởi sứ đồ Phao-lô, tuyên bố (Rô-ma 10:6-13 RVV11):

“Nhưng sự công chính đến từ đức tin nói thế này: “Đừng nói trong lòng mình rằng: ‘Ai sẽ lên trời?’ với hàm ý là để đem Ðấng Christ xuống; hay là: ‘Ai sẽ xuống vực sâu?’ với hàm ý là để đem Ðấng Christ từ cõi chết lên”. Nhưng lời ấy nói gì? “Ðạo ở gần anh em, trên môi miệng và trong lòng anh em,” Đó là đạo đức tin mà chúng tôi giảng dạy. Vậy nếu miệng anh em xưng Ðức Chúa Jêsus là Chúa, và lòng anh em tin rằng Ðức Chúa Trời đã khiến Ngài từ cõi chết sống lại, thì anh em sẽ được cứu. Vì ai tin trong lòng thì được xưng công chính, ai tuyên xưng nơi miệng thì được cứu rỗi. Kinh-Thánh nói: “Người nào tin Ngài sẽ không bị hổ thẹn.” Không có sự phân biệt giữa người Do Thái và người Hi Lạp, vì cùng chung một Chúa là Chúa của mọi người, Đấng ban ơn dư dật cho mọi người kêu cầu Ngài. Vì “ai kêu cầu danh Chúa đều sẽ được cứu.”

Bạn cần biết và hiểu rằng tất cả nhân loại đều là tội nhân, rằng chúng ta không thể tự cứu mình; chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể làm điều đó theo ý muốn của Ngài. Nếu bạn thấy có những lúc mình muốn khóc kêu cầu đến Ngài, như tôi đã làm, thì đây là thời điểm bạn được Ngài chọn và đến với sự cứu rỗi.

Hãy cất đi niềm kiêu hãnh và sự bướng bỉnh, hãy sẵn sàng bỏ đi giáo lý tín ngưỡng ‘dễ dãi’ của bạn và đón nhận Lẽ Thật; Hãy sẵn sàng tin và làm theo không phải những gì bạn muốn tin hay đã được dạy trong sự tín ngưỡng, nhưng những gì bạn phải tin nhận để được cứu. Nếu bạn chưa được cứu và không thật sự có được bình an, bạn hãy xét lại và cân nhắc rằng những hoạt động tôn giáo của bạn bấy lâu nay đã không có hiệu quả cho sự cứu rỗi của bạn. Dầu sao, Chúa sẽ làm tất cả những điều đó cho bạn:

“Vậy, thưa anh em yêu dấu của tôi, như anh em vẫn luôn luôn vâng phục, không chỉ khi tôi có mặt, mà cả bây giờ, lúc tôi vắng mặt, lại càng vâng phục hơn nữa; hãy lấy lòng sợ sệt run rẩy mà hoàn tất sự cứu rỗi của chính mình. Vì Ðức Chúa Trời là Đấng đang hành động trong anh em, để anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài.” (Phi-líp 2:12-13 RVV11)

Chúa Jesus phán: ” các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi.” (Giăng 8:32 VI1934)

Và: “Vậy nếu Con giải phóng các ngươi thì các ngươi thật sự được tự do.” (Giăng 8:36 RVV11)

Bạn có biết rằng trên thế giới hiện đang có một Tin Lành Cứu Rỗi (Phúc Âm) sai lạc và lừa đảo? Và ‘cách để có được sự cứu rỗi’ này thường được rao giảng bởi hàng triệu người có diện mạo khiêm tốn, ăn mặc lịch sự và thái độ rất chân thành? Họ cho rằng họ đã được cứu, phúc âm sai lạc của những người này đã lừa dối được hàng triệu người để đến với sự cứu rỗi giả mạo. Đại loại như họ có thể hướng dẫn bạn những câu tương tự như thế này: “Chỉ cần nói (cầu nguyện), ‘Lạy Chúa Jesus, con thú nhận con là một tội nhân (bởi vì tất cả mọi người đều là tội nhân). Con biết rằng Ngài đã chết trên thập tự giá cho con và mọi người khác để chịu án phạt tội lỗi thay chúng con. Con xin nhận Ngài như là Cứu Chúa của con và mời Ngài vào lòng và đời sống con.”

Chúa Jesus là Đấng sẽ chấp nhận bạn và tất cả mọi người chứ không phải bạn có thể tự làm được điều đó. Ngài là Chúa, Ngài cai trị vũ trụ Ngài đã tạo ra. Ngài không van xin hoặc ước mong bạn sẽ cho phép Ngài làm điều gì đó cho bạn, hoặc bạn sẽ làm cái gì đó cho Ngài, như thể Ngài cần bạn. Hãy tin tôi, Ngài không làm như vậy. Hãy nghe những gì Giăng Báp-Tít phải nói với những người quá tự cao, nghĩ rằng họ đã làm cho Đức Chúa Trời một ân huệ bằng cách đi ra gặp Giăng để báp-têm rửa tội:

“Vì thế, Giăng nói với đoàn dân đến để ông làm báp-têm rằng: ‘Hỡi dòng giống rắn độc kia, ai đã báo cho các ngươi biết để chạy trốn cơn thịnh nộ sắp đến? Vậy, hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn; đừng tự nhủ: ‘Áp-ra-ham là tổ phụ chúng tôi’; vì tôi nói với các người, Ðức Chúa Trời có thể khiến những viên đá nầy trở thành con cháu cho Áp-ra-ham được. Cái rìu đã đặt kề gốc cây; cây nào không sanh quả tốt thì sẽ bị đốn và ném vào lửa.” (Lu-ca 3:7-9 RVV11)

Ngài là Đức Chúa Trời, bạn không được quên điều đó, và cách duy nhất để Ngài luôn luôn là Cứu Chúa của bạn là: Ngài phải là Chúa của bạn, Bậc Thầy của bạn, Đấng Sở Hữu bạn, Ngài là tất cả của bạn, bất kể bạn hiểu biết đến đâu hay bạn nghĩ gì. Ngài cai trị tuyệt đối trên tất cả muôn vật và mọi sự, Ngài luôn luôn là Đấng Trị Vì và Ngài sẽ còn trị vì đến đời đời.

Tôi sẽ không đặt từ trong miệng của bạn hoặc cho rằng bạn có thể tự dàn xếp mọi sự, nhưng tôi khuyên bạn rằng nếu Thiên Chúa đang bày tỏ chính Ngài với bạn, vậy thì bạn hãy thưa chuyện với Ngài, không cần phải theo nghi thức tôn giáo cách trịnh trọng ồ cũng không cần phải thật hoành tráng, nhưng với sự tôn trọng, trong sự tôn kính Ngài là Đấng Toàn Năng. Bạn không thể đánh lừa Đức Chúa Trời hoặc làm cho Ngài ngạc nhiên được. Hãy tin cậy Ngài. Ngài biết tất cả mọi điều về bạn và Ngài hoàn toàn kiểm soát mọi sự (thiện và ác) cách tuyệt đối. Kinh Thánh dạy rằng:

“Không có đức tin thì không thể nào làm hài lòng Ðức Chúa Trời ; vì người nào đến gần Ðức Chúa Trời phải tin rằng Ngài thực hữu, và Ngài là Ðấng ban thưởng cho những ai tìm kiếm Ngài.” (Hê-bơ-rơ 11:6 RVV11)

Hãy cầu xin Ngài ban cho bạn đức tin, đó là một món quà tặng mà bạn không thể tích lũy dần cho mình được. Luôn tìm kiếm Ngài và đừng bao giờ bỏ cuộc, dù cho bạn có chán nản và suy sụp tinh thần trong một lúc nào đó. Dưới đây là một lời hứa từ Kinh Thánh mà Thánh Linh Đức Chúa Trời bày tỏ qua nhà tiên tri Giê-rê-mi:

“Bấy giờ các con sẽ kêu cầu Ta, chạy đến cầu khẩn Ta, và Ta sẽ nhậm lời các con. Các con sẽ tìm Ta và gặp được, khi các con tìm kiếm Ta hết lòng.” (Giê-rê-mi 29:12-13 RVV11)

Hãy cầu xin Chúa của các chúa làm chủ cuộc sống của bạn và làm cho nó trở nên mới. Cầu xin Ngài cất đi tội lỗi của bạn và ban cho bạn tấm lòng biết Ăn Năn và một bản chất hoàn toàn mới để bạn sẽ không phạm tội nữa. Tội lỗi là sự phá vỡ định luật [luật pháp] của Thiên Chúa như được ghi chép trong suốt Kinh Thánh và được tóm gọn trong Mười Điều Răn.

Trong khi bạn phải cố gắng và sẽ biết bạn cần phải giữ [vâng theo] Luật Pháp của Đức Chúa Trời, bạn sẽ thất bại và nhận thấy rằng việc giữ Nó sẽ không giúp cho bạn được cứu. Thật khó để vâng giữ hoàn toàn mà không vi phạm. Đó là lý do tại sao bạn cần sự cứu rỗi. Sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời làm cho bạn có khả năng giữ và làm theo Luật Pháp, chính nhờ bởi bạn được tái sinh và có một bản chất mới. Đó chính là ân điển của Ngài ồ Đức Chúa Trời thêm sức và giúp bạn có thể ở trong sự hòa hợp với ý muốn của Ngài.

Luật Pháp luôn hiện diện ở đó để dẫn bạn đến với ân điển của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ:

“Như thế, luật pháp là người hướng dẫn chúng ta đến Ðấng Christ, để bởi đức tin chúng ta được xưng công chính.” (Ga-la-ti 3:24 RVV11)

Nếu bạn bắt đầu với “Đường Đi”, đừng bội nghịch và tìm con đường khác, nhưng hãy tiếp tục cách trung tín, và Ngài sẽ ban ơn. Hãy nhớ rằng, “…người công chính dù ngã bảy lần, cũng đứng lên được, Còn kẻ hung ác bị chìm đắm trong tai họa.” (Châm ngôn 24:16 RVV11)

Làm thế nào để những người công chính mới này (những ai tìm kiếm sự công chính) tăng trưởng?

“Nhưng con kêu cầu cùng Ðức Chúa Trời, và Ðức Giê-hô-va sẽ cứu con.” (Thi Thiên 55:16 RVV11)

Vì Chúa phán: “Trong ngày gian truân hãy kêu cầu Ta, Ta sẽ giải cứu ngươi, và ngươi sẽ ngợi khen Ta.” (Thi Thiên 50:15 VI1934)

Phải biết rằng Chúa luôn muốn bạn tăng trưởng trong việc ý thức rằng bạn cần hành động cách công chính trong mọi sự, để bạn có sự sống. Và điều đó làm vinh danh Ngài.

Làm thế nào bạn biết rằng bạn cần giúp đỡ để hành động công chính trong mọi sự, Ngài sẽ trả lời bạn? Dưới đây là một lời hứa thông qua Sứ Đồ Giăng, người đã nói những lời này bởi Thánh Linh Chúa Jesus Christ:

“Đây là sự vững tâm mà chúng ta có được trước mặt Ngài: ấy là nếu chúng ta cầu xin điều gì theo ý muốn Ngài thì Ngài nghe chúng ta. Và nếu chúng ta biết Ngài nghe bất cứ điều gì chúng ta cầu xin thì chúng ta biết là mình đã nhận được điều cầu xin rồi.” (1 Giăng 5:14-15 RVV11)

Làm thế nào để chúng ta biết rằng chúng ta cầu xin theo ý muốn Ngài khi chúng ta kêu cầu Ngài cứu chúng ta? Trích lời Kinh Thánh ở đây:

“Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn." (2 Phi-e-rơ 3:9 VI1934)

Có nhiều lời chứng trong Kinh Thánh tuyên bố Đức Chúa Trời muốn rằng tất cả mọi người đều được đến với sự cứu rỗi theo từng thời điểm của họ. Bạn luôn ghi nhớ và tin cậy rằng dưới đây là những lời Ngài đã nói với những người tìm kiếm Ngài:

“Vậy, Ta bảo các con: Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ, cửa sẽ mở cho các con. Vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, và ai gõ thì cửa sẽ được mở. Trong các con có ai làm cha, khi con mình xin bánh mà cho đá chăng? Hay là xin cá, mà cho rắn thay vì cá chăng? Hay là xin trứng, mà cho bò cạp chăng? Vậy nếu các con là người xấu, còn biết cho con cái mình các vật tốt, huống chi Cha ở trên trời lại chẳng ban Ðức Thánh Linh cho người xin Ngài sao!” (Lu-ca 11:9-13 RVV11)

Ngài biết bạn. Ngài biết bạn từ lâu rồi. Ngài biết tất cả về bạn. Đừng đùa với Ngài hay với các tôi tớ [người phụng sự] của Đức Chúa Trời. Ngài muốn là bạn phải trung thực với Ngài, là con người tồi tệ của chính bạn, là kinh khủng như bạn nghĩ, sự xấu hổ như bạn đang có. Ngài không chấp nhận bạn với con người hiện tại của bạn, theo như nhiều sự dạy dỗ sai lạc. Mặt khác, bạn không thể làm cho mình chấp nhận được với Ngài. Ngài sẽ nhận bạn khi bạn kêu cầu và khóc với Ngài, và Ngài sẽ bắt đầu thay đổi bạn, để bạn được trở nên là chính bạn như ban đầu khi Ngài tạo dựng bạn.

Ngay thời điểm bạn được cứu, cuộc sống sẽ chỉ bắt đầu đối với bạn. Bạn sẽ nhận ra rằng bấy lâu nay mình thật sự ‘chết’. Bạn sẽ bắt đầu cuộc hành trình có thể làm con người thật của bạn, một con người Ngài dự định từ ban đầu cho bạn, mà bạn đã không thể làm cho đến khi bạn nhận sự cứu rỗi, cũng giống như trường hợp một chiếc xe cũ khốn khổ, không thể hoạt động được với các bộ phận hỏng hóc, hư nát và nó bị bỏ lăn lóc, rỉ sét trong một bãi rác hoặc bụi cây. Cũng vậy, cái xác tàu không có kinh nghiệm gì hay cả, ngoài sự chết và thất bại, và không thể làm điều gì hữu ích. Vậy bạn sẽ khám phá ra điều tương tự về chính mình. Tuy nhiên, chiếc xe có thể được phục hồi thành một mẫu vật mới sáng bóng, được nhiều người ngưỡng mộ, do đó, bạn sẽ được phục hồi lại sự mới mẻ của cuộc sống và tính hữu dụng thực sự.

Tuy nhiên, chỉ cần bạn không được trông mong rằng thế giới sẽ ngưỡng mộ bạn. Chúa đã hứa và cảnh báo rằng cũng giống như cách thế gian đã ghét Ngài, do đó, họ sẽ ghét bạn nếu bạn xác định bước đi theo Ngài. Đó là cái giá bạn phải trả, do đó, hãy tính kỹ mọi chi phí trước khi bạn bắt đầu:

“Anh sẽ nộp em, em sẽ nộp anh cho người ta giết, cha sẽ nộp con, con cái sẽ nổi lên chống lại cha mẹ và khiến cho cha mẹ phải chết. Các ngươi sẽ bị mọi người ghét bỏ vì danh Ta, nhưng ai bền chí đến cuối cùng sẽ được cứu. Khi người ta bách hại các ngươi trong thành nầy, hãy trốn sang thành khác. Vì quả thật, Ta nói với các ngươi, các ngươi đi chưa hết các thành của I-sơ-ra-ên thì Con Người đã đến rồi. Môn đồ không hơn thầy, đầy tớ không hơn chủ. Môn đồ được như thầy, đầy tớ được như chủ thì cũng đủ lắm rồi. Nếu chủ nhà mà họ còn gọi là Bê-ên-xê-bun thì những người trong nhà họ sẽ gọi còn tệ hơn biết dường nào.” (Ma-thi-ơ 10:21-25 BD2011)

Bên cạnh đó Chúa cũng đã hứa những điều tuyệt vời cho các môn đồ trung tín:

“Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi chẳng một người nào vì ta và Tin Lành từ bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng, mà chẳng lãnh được trong đời nầy, trăm lần hơn về những nhà cửa, anh em, chị em, mẹ con, đất ruộng với sự bắt bớ, và sự sống đời đời trong đời sau.” (Mác 10:29-30 VI1934)

“Nếu chúng ta là con cái, chúng ta cũng là những người thừa kế, những người thừa kế của Ðức Chúa Trời và những người đồng thừa kế với Ðấng Christ, nếu thật sự chúng ta chịu khổ với Ngài để chúng ta cũng có thể được vinh hiển với Ngài. Thật vậy, tôi cho rằng những đau khổ hiện tại không đáng sánh với vinh hiển tương lai là vinh hiển sẽ được bày tỏ cho chúng ta. Vì muôn loài thọ tạo đang nôn nóng ngóng trông ngày Ðức Chúa Trời cho các con cái Ngài hiển lộ. Vì muôn vật đã bị khuất phục dưới sự hư ảo, không phải tự ý, nhưng bởi Ðấng bắt chúng phải chịu như vậy, với hy vọng rằng chính muôn vật cũng sẽ được giải thoát khỏi ách nô lệ của sự hư nát để vào hưởng tự do trong vinh hiển với các con cái Ðức Chúa Trời." (Rô-ma 8:17-21 BD2011)

Hãy đọc Lời Chứng của chúng tôi. Hãy viết thư hoặc gọi cho chúng tôi nếu bạn có thắc mắc. Chúng tôi luôn có mặt ở đây để hỗ trợ tất cả những người được Chúa kêu gọi và lựa chọn tại thời điểm này và trong tương lai để thuộc về Ngài . Hãy đọc Nước Thánh, và liên lạc với chúng tôi để được hướng dẫn, bất kể bạn là ai hay vi phạm những loại tội lỗi nào, hoặc thậm chí bạn cho rằng bạn là người tốt như thế nào. Hãy cất đi niềm kiêu hãnh của bạn – đó là một rào cản lớn trước Đức Chúa Trời. Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời chống lại kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho người khiêm nhường.

Như Đức Chúa Trời không thiên vị ai, vì vậy chúng tôi, nhờ ân điển của Đức Chúa Trời, cũng không đặt ai trên trước. Chúng tôi không quan tâm nếu bạn là người da màu, châu á hay da trắng, người giàu, người nghèo, trẻ, già, đã kết hôn, hay độc thân, một kẻ giết người, trộm cắp, kẻ nhạo báng, Hồi giáo, Phật giáo, Công giáo, Tin lành, đồng tính, kinh doanh ma túy, gái mại dâm, nhà thần học, thầy giảng dạy Kinh Thánh, người cao tuổi , phó tế, mục sư, truyền đạo (nổi tiếng hay tầm thường), linh mục, giám mục, nữ tu, hồng y, hoặc thậm chí cả giáo hoàng. Hãy tin chúng tôi – tất cả đều cần được cứu chuộc, và những người sùng đạo, năng động nhất trong hoạt động tôn giáo lại là những người khó có được sự cứu rỗi hơn người say rượu, nghiện hút và gái mại dâm, bởi vì người sùng đạo nghĩ rằng họ đã được cứu rỗi qua việc thiện, việc lành do tay mình làm nhưng thật sự họ không được cứu. Chúa Jesus thậm chí còn nói:

28 Các ngươi nghĩ sao? Người kia có hai con trai. Người cha đến nói với đứa thứ nhất, ‘Con à, hôm nay con ra vườn nho làm việc nhé.’ 29 Ðứa con đáp, ‘Con không đi đâu.’ Nhưng sau đó nó đổi ý và đi. 30 Người cha đến với đứa thứ hai và cũng nói như thế. Ðứa con ấy trả lời, ‘Thưa cha, con sẽ ra làm việc.’ Nhưng rồi nó không đi. 31 Vậy, ai trong hai đứa con ấy làm theo ý người cha?” Họ đáp, “Ðứa thứ nhất.” Ðức Chúa Jesus nói với họ, “Quả thật, Ta nói với các ngươi, những người thu thuế và đĩ điếm sẽ vào vương quốc Ðức Chúa Trời trước các ngươi, 32 vì Giăng đã đến với các ngươi bằng con đường công chính, nhưng các ngươi không tin ông ấy, trong khi những người thu thuế và đĩ điếm lại tin ông, và dù sau đó các ngươi đã thấy rõ những gì ông ấy nói là đúng, các ngươi vẫn không chịu hối cải mà tin ông ấy.” (Ma-thi-ơ 21:28-32 BD2011)

Cảnh báo: Đừng đến với các tổ chức có tính phí, thu tiền, và quyên góp dưới bất kỳ hình thức nào cho những lời khuyên thuộc linh của họ, hoặc họ thậm chí bán cho bạn bất cứ cái gì. Đừng đi đến chỗ những người tôn cao tên của họ hoặc đặt tên tổ chức tôn giáo theo tên họ. Họ không thể giúp bạn bởi vì nếu họ có thể, họ sẽ không thu phí, quyên góp lập quỹ hoạt động, hoặc quảng bá bản thân bằng bất kỳ hình thức nào. Những người này rao giảng một phúc âm khác với phúc âm của Kinh Thánh, tôi đoan chắc với bạn:

“Những kẻ ấy là những sứ đồ giả, những công nhân gian dối, đội lốt các sứ đồ của Ðấng Christ. Thật chẳng lạ gì, vì chính Sa-tan đã đội lốt một thiên sứ sáng láng. Vì thế chẳng có gì lạ khi những kẻ phục vụ nó cũng đội lốt những người phục vụ sự công chính; đến ngày chung cuộc, họ sẽ chuốc lấy hậu quả của những việc họ làm.” (2 Cô-rinh-tô11:13-15 BD2011)

Cảnh báo: Đừng bao giờ tin rằng Ngài không thể cứu bạn:

“Vì thế, Ngài phải trở nên giống như anh em mình trong mọi phương diện, để trở nên thầy tế lễ thượng phẩm đầy lòng thương xót và trung tín trong sự phục vụ Ðức Chúa Trời, hầu chuộc tội cho chúng dân. Vì chính Ngài đã chịu khổ trong khi bị cám dỗ nên có thể giúp đỡ những ai bị cám dỗ.” (Hê-bơ-rơ 2:17-18 RVV11)

Một lần nữa, Chúa Jesus phán rằng, với Đức Chúa Trời mọi sự đều có thể.

Cảnh báo: Đừng tin rằng ma quỷ rất quyền lực, rằng sự cám dỗ là quá sức cho bạn để vượt qua. Đây chỉ là nỗi sợ hãi vô lý, hay sự dối gạt, hay chỉ là các lý do để gắn chặt với các vị thần tượng trong lòng hư không của bạn và ngăn chặn bạn đến với phước hạnh lớn lao của sự sống:

“Những sự cám dỗ đến cho anh em, chẳng có sự nào quá sức loài người. Ðức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu; nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đường cho ra khỏi, để anh em có thể chịu đựng được. Hỡi anh em yêu dấu của tôi, vậy nên hãy tránh khỏi sự thờ lạy hình tượng." (1 Cô-rinh-tô 10:13-14 VI1934)

Chúa luôn ban phước cho người tìm kiếm Ngài một cách nghiêm túc (Ngài luôn luôn ban thưởng cho ai tìm kiếm Ngài hết lòng). Bạn phải biết rằng Ngài là Đấng Toàn Năng và luôn thành tín:

“Đức Chúa Jêsus nhìn họ và phán: Loài người không thể làm được điều này, nhưng Ðức Chúa Trời làm được mọi sự.” (Ma-thi-ơ 19:26 RVV11)

“Nhưng Đức Chúa Jesus giữ lấy chức tế lễ vĩnh viễn vì Ngài tồn tại đời đời. Bởi đó, Ngài có thể cứu toàn vẹn những người nhờ Ngài mà đến gần Ðức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để cầu thay cho những người ấy.” (Hê-bơ-rơ 7:24-25 RVV11)

Cảnh báo: Nếu bạn đang nghe Lời Chúa phán qua bài giảng của chúng tôi, đừng bỏ qua sự thông công với Thân Thể của Ngài. Hãy đến và kết nối với Đầu thông qua những người mà Ngài đã bổ nhiệm để rao giảng phúc âm và là những người chăn giữ linh hồn của bạn. Không có người độc hành trong mối thông công với các tín hữu, nhưng tất cả đều được mang lại với nhau cho cùng một Mục Tiêu:

“Hãy nhớ đến những người lãnh đạo của anh chị em, tức những người giảng dạy lời Ðức Chúa Trời cho anh chị em. Hãy nghĩ đến kết quả của cuộc đời họ và hãy noi theo đức tin họ. Ðức Chúa Jesus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không bao giờ thay đổi." (Hê-bơ-rơ 13:7-8 BD2011)

“Ðức Chúa Trời là Đấng hành động trong chúng ta bằng quyền năng Ngài, có thể làm trổi hơn bội phần mọi điều chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. Nguyện Ngài được tôn vinh trong Hội Thánh và trong Ðấng Christ Jêsus trải qua mọi thế hệ, cho đến đời đời vô cùng! A-men.” (Ê-phê-sô 3:20-21 RVV11)

Khi bạn được cứu, bạn sẽ không nhất thiết phải cảm thấy đã được cứu, nhưng bạn sẽ biết bạn đã được cứu. Sự làm chứng của Thánh Linh Chúa đối với tâm linh của bạn sẽ xác nhận bạn đã được cứu:

“Chính Ðức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Ðức Chúa Trời.” (Rô-ma 8:16 VI1934)

Hãy nhớ rằng cuộc sống của bạn sẽ được biến đổi:

“Vậy, nếu ai ở trong Ðấng Christ, người ấy là tạo vật mới, những gì cũ đã qua đi, nầy, mọi sự đều trở nên mới.” (2 Cô-rinh-tô 5:17 RVV11)

Bạn cũng nên biết rằng có ba bước của quá trình cứu rỗi, như Thiên Chúa đã minh họa bằng ba ngày lễ long trọng cơ bản – Lễ Vượt Qua, Lễ Ngũ Tuần, và Lễ Đền Tạm.

Để có một ví dụ điển hình trong cuộc sống thực, xin đọc lời chứng của tôi – Victor Hafichuk. Hãy đọc tất cả các Lời Chứng của chúng tôi là minh chứng về sự làm ơn của Thiên Chúa và đức tin của chúng tôi trong Đấng Christ đã được vận hành như thế nào. Đọc tất cả những bài giảng điển hình như: Đây Là Con Đường Duy Nhất, Ăn Năn, Hội Thánh của Chúa, Holy Waters, Obedience, The Baptism in the Holy Spirit, The Three Degrees, và Counterfeit Christianity. Tất cả các sự giảng dạy và bài viết của chúng tôi là công việc của Đức Chúa Trời hành động trong chúng tôi bằng quyền năng Ngài, và là thực phẩm phù hợp cho những ai tìm kiếm lẽ thật. Bởi vì chính Chân Lý (Lẽ Thật) đã truyền cảm hứng cho các bài viết.

Hãy khiêm nhường; luôn cầu hỏi, tin cậy, thật lòng ăn năn, chấp nhận trả giá để được đến với sự cứu rỗi thật, và kiên trì cho đến cùng. Hãy đọc Kinh Thánh, tìm kiếm sự tư vấn và thông công với chúng tôi.

“Hỡi bầy nhỏ, đừng sợ chi; vì Cha các con đã bằng lòng ban Vương Quốc cho các con rồi.” (Lu-ca 12:32 RVV11)

Victor Hafichuk

Chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện với một người và câu hỏi của ông ấy đã gây cảm hứng cho bài viết này. Đọc nó ở đây:

Một Phúc Âm Sai Lạc – Về Người Đàn ồng và Bài Giảng “Ân Điển” Ngài

ồng Green đến gõ cửa hỏi chúng tôi về phúc âm chúng tôi rao giảng. ồng nói rằng quyền duy nhất của ông là tất cả những gì được Thiên Chúa phán trong Lời Ngài (Kinh Thánh). Đọc thêm và học hỏi ở bài giảng đến từ chính Ngài, Đấng Hằng Sống, để thấy được sự khác biệt giữa một ân điển và phúc âm sai lạc đang được truyền giảng trên khắp thế giới và Lẽ Thật và sự sống thật.

Bấm vào ĐÂY để xem các bài viết tiếng Việt.

Related posts:

La solution pour la guerre russo-ukrainienne

English - French - Chinese Le 27 ou 28 février 2022, la solution pour la guerre russo-ukrainienne m'est venue. Quelle surprise! Qu'est-ce que cela pourrait être? Des négociations ? Des pourparlers de paix et des traités? Des compromis ? Échanger des ressources et des droits ? La capitulation de l'Ukraine ? Non, rien de ce qui précède. Est-ce la prière ? Est-ce se tourner vers Dieu ? Oui et non, pas directement. Je ne comprends pas. Eh bien, la réponse semble si banale, si bizarre, mais si manifestement vraie. Cette réponse ne peut pas non plus s'appliquer à toute autre situation conflictuelle comme les juifs et les musulmans au Moyen-Orient, la gauche et la droite, ou la Chine et Taiwan et Hong Kong, l'Inde et le Pakistan. Cette réponse est… attendez-la – s'aimer les uns les autres. Russes et Ukrainiens, vous êtes frères. Vous êtes d'un seul sang. Ne le savez-vous pas ? Qu'il n'y ait pas de divisions entre vous. Aimez-vous et pardonnez-vous les uns les autres. Commencez, appliquez-vous à vous faire du bien les uns aux autres, à considérer le bien de votre frère comme le vôtre.    Aideriez-vous quelqu'un dont vous vous souciez et qui est dans le besoin, comme votre famille immédiate ? C'est ce que chacun de vous doit faire l'un pour l'autre maintenant. Vous devez commencer à vous aimer les uns les autres. Décidez-vous individuellement à faire le bien, peu importe ce qui s'est passé dans votre histoire jusqu'à aujourd'hui. Cela commence par une personne, puis passe à...

Doctrina Diabólica: El Alma Es Inmortal

Doctrina Diabólica: El Alma Es Inmortal

真実とは、こういうことだ

真実とは、こういうことだ
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Provide your email if you would like to receive periodic correspondence from us.0
You can leave a comment herex
()
x