Print Friendly, PDF & Email

Tin Tốt Lành Tin Lành Cứu Rỗi

Afrikaans – Chinese – EnglishFrenchGermanRomanianSpanishVietnamese

Phiên Bản Tóm Tắt

Tại sao Đức Chúa Trời lại cho tiến hành một dự án khi mà Ngài biết rằng đại đa số nhân loại cuối cùng rồi cũng sẽ có kết cuộc bị hư mất trong hồ lửa, khổ sở không bao giờ ngừng? Điều này sẽ phục vụ cho mục đích gì? Tôi biết, hầu hết các lập luận phổ thông được sản sinh ra từ các lý giải và tranh cãi dựa trên xu hướng chung, theo cách của xác thịt mà không được “cảm thúc bởi Lời Chân Lý,” cho rằng chúng ta đã được tạo ra với một ý chí tự do về tất cả mọi mặt trong đời sống mình; Vì thế tốt hơn chúng ta không nên lập lại những điều này.

Tôi rất mong bạn cân nhắc điều này rằng Chúa Jesus Christ chứ không phải Hồ Lửa là ồ-mê-ga, rằng Ngài sẽ hoàn thành công việc mà Ngài đã bắt đầu một cách toàn hảo, bởi sự hy sinh của Ngài; rằng Ngài không hề muốn bất kỳ một người nào bị hư mất, nhưng tất cả đều sẽ đến với sự ăn năn, rằng chẳng có một con người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời, rằng không có một ai có thể đến với Đức Chúa Con trừ khi Đức Chúa Cha kéo người ấy đến, rằng tất cả mọi người đều là nô lệ cho tội lỗi, do đó họ không hề có một ý chí tự do, mà chỉ có Chúa mới có thể khiến cho một người vừa muốn vừa làm theo ý muốn Ngài vì điều đó làm đẹp lòng Ngài; rằng tay của Ngài không phải ngắn đến nỗi Ngài không thể cứu được, rằng không có điều gì có thể chống lại ý muốn Ngài, rằng con dân Y-sơ-ra-ên (Israel) bị loại bỏ bởi vì lợi ích của các dân ngoại, rằng khi dân ngoại được nhận vào Vương Quốc, thì sau đó cả quốc gia Y-sơ-ra-ên cũng sẽ được cứu, rằng Ngài sẽ cứu tất cả các con cái của A-đam đầu tiên, và cũng chính vì họ mà Ngài đã đến thế gian phó mạng sống Ngài và chết thay cho họ (như trong A-đam tất cả mọi người đã chết [ở trong sự chết], do đó trong Đấng Christ tất cả mọi người sẽ sống lại); rằng tất cả các quốc gia sẽ đến và thờ phượng Ngài, rằng mọi đầu gối sẽ quỳ, và mọi lưỡi sẽ xưng nhận Đức Jesus Christ là Chúa, là điều mà họ chỉ có thể làm bởi sự cảm thúc của Thánh Linh Ngài, rằng bên cạnh các trưởng lão và 144.000 người, còn có hằng hà sa số con người được vào Vương Quốc Ngài mà không ai có thể đếm được, ngay cả máy tính cũng không thể; họ mặc áo trắng và thờ phượng Chúa, rằng mọi xác thịt sẽ biết đến ân điển cứu rỗi của Thiên Chúa, rằng tất cả chúng ta sẽ có một lý do tuyệt vời và chính đáng để vui mừng, bởi vì Đức Chúa Trời sẽ thực thi mọi sự một cách trọn vẹn. Và bây giờ, hỡi các bạn của tôi, đó là một Tin Tốt Lành.

Phiên Bản Đầy Đủ

Nhiều người trong chúng ta đã từng được nghe rao giảng ở đâu đó về “Phúc Âm”, có nghĩa là “Tin Lành hay Tin Mừng”. Sứ điệp này nêu rằng Chúa Jesus Christ đã đến thế gian và chịu chết thay cho tội nhân, và Ngài đã sống lại từ cõi chết để đắc thắng sự chết cho chúng ta (đó thực sự là tin tức tuyệt vời), nhưng bằng cách nào đó chúng ta phải tận dụng bản thân cho hành động tối cao của tình yêu thương. Thể theo Tin Lành của giới truyền đạo phổ cập, tuyên bố rằng họ luôn rao giảng lẽ thật được dạy dỗ trong Thánh Kinh, nhưng sẽ có rất ít người cuối cùng được vào Thiên Đàng. Họ nói rằng phần lớn nhân loại sẽ đi vào địa ngục và bị hành hạ trong một hồ lửa thật sự mà bạn có thể sờ được thấy được, ở đó có ngọn lửa lớn luôn cháy bừng bừng không bao giờ dứt, luôn đốt nóng và làm tội nhân đau đớn cho đến đời đời. Các bạn của tôi, đó không hề là tin tốt lành gì cả! Thứ nhất, trách nhiệm sẽ không thuộc về chúng ta khi chúng ta làm một việc gì đó, mà chúng ta hoàn toàn không có khả năng, nếu không chúng ta sẽ không cần đến một Cứu Chúa. Thứ hai, chúng ta đã được báo trước là hầu như không ai trong chúng ta sẽ thực hiện được điều này cách trọn vẹn. Vì vậy, ngay cả nếu chúng ta có thể làm điều đó, chúng ta sẽ mất hết 19 trong số 20 người thân của gia đình và bạn bè chúng ta mãi mãi. Như vậy tin đó lành ở điểm nào?

Vì vậy, tôi muốn hỏi bạn: Tại sao Đức Chúa Trời lại cho tiến hành một dự án khi mà Ngài biết rằng đại đa số nhân loại cuối cùng rồi cũng sẽ có kết cuộc bị đau đớn và hư mất trong hồ lửa bừng cháy không bao giờ ngừng? Điều này sẽ phục vụ cho mục đích gì? Tôi mong bạn sẽ cân nhắc một cách cẩn trọng:

Chúa Jesus Christ, chứ không phải Hồ Lửa là Sự Sau Cùng, là ồ-mê-ga:

Khải Huyền 1:8 RVV11
Chúa là Đức Chúa Trời, ĐẤNG HIỆN Cồ, ĐÃ Cồ VÀ ĐANG ĐẾN, là Đấng Toàn Năng phán rằng: ‘‘Ta là An-pha và ồ-mê-ga.”

Khải Huyền 21:5-6 MKJV
Đấng ngồi trên ngai phán: ‘‘Nầy, Ta sẽ làm mới lại tất cả muôn vật.” Ngài lại phán: ‘‘Hãy viết đi, vì những lời nầy là đáng tin cậy và chân thật.” Rồi Ngài phán với tôi: ‘‘Xong rồi! Ta là An-pha và ồ-mê-ga, là Khởi Nguyên và Tận Cùng. Người nào khát, Ta sẽ cho uống nước miễn phí từ nguồn nước sự sống.”

Khải Huyền 1:11 MKJV
Ta là An-pha và ồ-mê-ga, là Khởi Nguyên và Sự Sau Cùng…

1 Cô-rinh-tô 15:24-28
Rồi sự cuối cùng sẽ đến, khi Ngài giao Vương Quốc lại cho Đức Chúa Trời là Cha, sau khi hủy diệt hết mọi thế lực cai trị, mọi thẩm quyền, mọi sức mạnh. Vì Ngài phải cầm quyền, cho đến chừng Đức Chúa Trời “đặt mọi kẻ thù dưới chân Ngài.” Kẻ thù cuối cùng bị hủy diệt là sự chết. Vì Đức Chúa Trời đã đặt “muôn vật qui phục dưới chân Đấng Christ.” Nhưng khi nói “muôn vật qui phục dưới chân Đấng Christ,” thì rõ ràng không bao gồm Đấng đặt muôn vật dưới chân Ngài. Khi muôn vật đã qui phục Ngài, thì bấy giờ chính Ngài là Con cũng qui phục Đấng đã làm cho muôn vật phục mình, để Đức Chúa Trời thực hiện mọi sự trong mọi người.

Rằng Ngài sẽ hoàn thành công việc mà Ngài đã bắt đầu một cách toàn hảo, bằng việc phó mạng sống Ngài để chịu chết thay và cất lấy tội lỗi thế gian đi:

1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:24 RVV11
Đấng đã kêu gọi anh em là thành tín, chính Ngài sẽ làm việc đó.

Rô-ma 5:10 RVV11
Vì nếu khi chúng ta còn là thù nghịch, mà nhờ sự chết của Con Ngài chúng ta đã được hòa giải với Đức Chúa Trời, thì huống chi nay đã được hòa giải rồi, chúng ta lại càng được cứu nhờ sự sống của Con Ngài là dường nào.

Hê-bơ-rơ 12:2 RVV11
Hãy nhìn xem Đức Chúa Jesus, Đấng khởi nguyên và hoàn tất của đức tin, là Đấng vì niềm vui đặt trước mặt mình, vui chịu thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện đang ngồi bên phải ngai Đức Chúa Trời.

Giăng 4:34 RVV11
Đức Chúa Jesus nói với họ: “Lương thực [Thức ăn] của Ta là làm theo ý muốn của Đấng đã sai Ta, và hoàn tất công việc của Ngài.”

Ê-sai 53:10-11 MKJV
Đức Giê-hô-va vui lòng để Người bị tổn thương, và chịu đau khổ. Sau khi đã dâng mạng sống làm tế lễ chuộc tội, Người sẽ thấy dòng dõi mình; các ngày của Người sẽ dài thêm, và ý muốn của Đức Giê-hô-va nhờ tay Người được thành tựu. Nhờ sự khốn khổ của linh hồn mình, Người sẽ thấy kết quả và mãn nguyện. Tôi tớ [người phụng sự] công chính của Ta sẽ lấy sự hiểu biết về mình làm cho nhiều người được xưng công chính, vì Người gánh lấy tội lỗi của họ.

Rằng Ngài không muốn bất kỳ một ai bị hư mất, nhưng tất cả đều đến với sự ăn năn:

Lu-ca 9:56 RVV11
Con Người đã đến không phải để tiêu diệt sự sống nhưng để cứu vớt. Rồi Ngài cùng các môn đồ đi qua làng khác.

2 Phi-e-rơ 3:9 RVV11
Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như một số người nghĩ đâu, nhưng Ngài nhẫn nhục đối với anh em, không muốn một người nào chết mất, mà muốn mọi người đều ăn năn.

Ma-thi-ơ 9:36-38 RVV11
Khi thấy những đoàn người đông đảo, Ngài cảm thương vì họ khốn cùng, và tan lạc như chiên không có người chăn. Ngài phán với các môn đồ rằng: “Mùa gặt thì thật trúng, nhưng thợ gặt thì ít. Vậy, hãy cầu xin Chúa mùa gặt sai thợ gặt vào mùa gặt của Ngài”

Giô-na 4:11 RVV11
Còn Ta, Ta lại không tiếc thành lớn Ni-ni-ve trong đó có hơn một trăm hai mươi nghìn người không phân biệt tay phải và tay trái, cùng với rất nhiều đàn súc vật đó sao?

Rằng không có một ai tìm kiếm Đức Chúa Trời:

Rô-ma 3:10-11 RVV11
Như có lời chép: “Chẳng có một ai công chính cả, dù một người cũng không. Chẳng có một người nào hiểu biết, chẳng có một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời.

Thi Thiên 14:2-3 RVV11
Đức Giê-hô-va [Đấng Hằng Hữu; Đấng Tối Cao; Đấng Tạo Hóa; Thiên Chúa] từ trên trời nhìn xuống con cái loài người để xem có ai khôn ngoan, tìm kiếm Đức Chúa Trời chăng. Tất cả đều lầm lạc, cùng nhau trở nên đồi bại; chẳng có ai làm điều lành, dẫu một người cũng không.

Mi-chê 7:2 RVV11
Người tin kính [kính sợ Thiên Chúa] đã mất đi khỏi đất; không còn có kẻ ngay thẳng trong loài người. Chúng đều rình rập để làm đổ máu; mỗi người đều lấy lưới săn bắt anh em mình.

Rằng không một người nào có thể đến với Đức Chúa Con bằng sự lựa chọn và năng lực của riêng mình:

Giăng 6:44 RVV11
Nếu Cha, là Đấng đã sai Ta, không kéo đến thì không ai có thể đến với Ta, và Ta sẽ làm cho người ấy sống lại trong ngày cuối cùng.

Ma-thi-ơ 16:15-17 RVV11
Ngài phán rằng: “Còn các con thì nói Ta là ai?” Si-môn Phi-e-rơ thưa rằng: “Thầy là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời hằng sống.” Đức Chúa Jesus phán với người: “Hỡi Si-môn, con Giô-na: Phước cho con; vì không phải thịt và máu [loài người] bày tỏ điều nầy cho con, mà là Cha Ta ở trên trời.

Ê-sai 53:1 RVV11
Ai tin điều đã được rao truyền cho chúng ta? Và cánh tay Đức Giê-hô-va đã được bày tỏ cho ai?

Rằng tất cả mọi người đều là nô lệ cho tội lỗi (do đó không hề có một ý chí tự do):

Rô-ma 3:9
Vậy thì sao? Chúng ta có điều gì tốt hơn không? Hoàn toàn không; vì chúng tôi đã xác nhận rằng cả người Do Thái và các dân ngoại [tất cả các dân khác không phải Do Thái] đều ở dưới quyền lực của tội lỗi

Rô-ma 6:16 RVV11
Anh em không biết rằng nếu anh em đem thân làm nô lệ để vâng phục người nào, thì anh em là nô lệ cho người mình vâng phục sao? Hoặc nô lệ của tội lỗi dẫn đến sự chết, hoặc nô lệ của sự vâng phục dẫn đến sự công chính.

Rô-ma 7:14 RVV11
Chúng ta biết rằng luật pháp là thiêng liêng; nhưng tôi là người xác thịt đã bị bán cho tội lỗi.

Rô-ma 11:32 RVV11
Vì Đức Chúa Trời đã nhốt mọi người trong chỗ không vâng phục, để thương xót mọi người.

Ga-la-ti 3:22 RVV11
Nhưng Kinh Thánh tuyên bố mọi sự đều bị nhốt dưới quyền lực tội lỗi, để bởi đức tin trong Đức Chúa Jesus Christ, lời hứa được ban cho những người tin.

Giăng 8:34 RVV11
Đức Chúa Jesus đáp: “Thật, Ta bảo thật các ngươi, ai phạm tội là nô lệ cho tội lỗi.

Giê-rê-mi 10:23 RVV11
Lạy Đức Giê-hô-va, con biết con đường của loài người đi không do họ làm chủ, họ không thể điều khiển các bước chân của mình.

Thi Thiên 22:29
…và không người nào có thể bảo tồn mạng sống mình.

Rằng chính Chúa đã khiến cho một người vừa muốn vừa làm theo ý muốn Ngài vì điều đó làm đẹp lòng Ngài:

Rô-ma 8:20-22 RVV11
Muôn vật đã bị lệ thuộc sự hư không, chẳng phải tự ý, nhưng bởi Đấng muốn chúng lệ thuộc, với hi vọng rằng chính muôn vật rồi đây cũng sẽ được giải phóng khỏi thân phận nô lệ cho sự hư nát, để chung hưởng sự tự do trong vinh quang của con cái Đức Chúa Trời. Vì chúng ta biết rằng tất cả tạo vật đều than thở và quặn thắt cho đến ngày nay.

Sáng Thế Ký 6:5 RVV11
Đức Giê hô va thấy sự gian ác của loài người lan tràn trên mặt đất và chúng chỉ luôn toan tính những mưu đồ xấu xa.

Sáng Thế Ký 20:6 RVV11
Đức Chúa Trời lại phán với vua trong chiêm bao: ”Ta biết ngươi làm điều đó với lòng trung thực. Vì vậy, chính Ta đã ngăn cản ngươi phạm tội với Ta, và không cho ngươi động đến nàng.”

Ê-xê-chi-ên 36:26-27
Ta sẽ ban tấm lòng mới cho các ngươi và đặt Thần [Thánh Linh] mới trong các ngươi. Ta sẽ cất tấm lòng bằng đá khỏi xác thịt các ngươi và ban cho các ngươi tấm lòng bằng thịt. Ta sẽ đặt Thần Ta trong các ngươi và khiến các ngươi noi theo luật lệ Ta, thì các ngươi sẽ giữ mệnh lệnh Ta và làm theo.

Thi Thiên 100:3 RVV11
Phải biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời. Chính Ngài đã dựng nên chúng ta, chúng ta thuộc về Ngài; chúng ta là dân của Ngài, là bầy chiên trong đồng cỏ Ngài.

Châm ngôn 16:9 RVV11
Con người hoạch định đường lối mình, nhưng Đức Giê-hô-va chỉ dẫn các bước của người.

Phi-líp 2:13 RVV11
Vì Đức Chúa Trời là Đấng đang hành động trong anh em, để anh em vừa muốn vừa làm theo ý chỉ tốt đẹp của Ngài.

Rằng tay của Ngài không phải ngắn đến nỗi không thể cứu được:

Ê-sai 50:2 RVV11
Tại sao khi Ta đến, chẳng có một ai? Khi Ta gọi, không ai đáp lại? Có phải tay Ta quá ngắn, không cứu chuộc được chăng? Hay Ta không đủ sức để giải cứu chăng? Nầy, Ta chỉ quở trách một tiếng, biển liền khô cạn. Ta biến sông trở thành hoang mạc; Cá dưới sông vì không có nước phải chết khát và hóa ra hôi thối.

Thi Thiên 139:7-12 RVV11
Con sẽ đi đâu xa Thần Chúa? Con sẽ trốn đâu khỏi sự hiện diện của Ngài?
Nếu con lên trời, Chúa ở tại đó, nếu con nằm dưới âm phủ, kìa Chúa cũng có ở đó. Nếu con chắp cánh hừng đông, bay qua tận cùng biển cả, tại đó tay Chúa cũng sẽ dẫn dắt con, tay phải Chúa sẽ nắm giữ con. Nếu con nói: “Bóng tối chắc sẽ che khuất con, và ánh sáng chung quanh con trở nên đêm tối,” thì bóng tối ấy cũng không thể che nổi Chúa, ban đêm sẽ sáng như ban ngày, và bóng tối cũng thành ánh sáng đối với Chúa.

Ê-sai 59:1 RVV11
Nầy, Tay Đức Giê-hô-va chẳng phải ngắn mà không cứu được; Tai ngài cũng chẳng phải nặng [điếc] mà không nghe được đâu.

Khải Huyền 1:18 RVV11
Ta là Đấng Sống; Ta đã chết, hiện nay Ta sống đời đời, cầm chìa khóa của Sự chết và Âm phủ.

Rằng không có điều gì có thể chống lại ý muốn của Ngài:

Giê-rê-mi 18:6 RVV11
“Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, Ta không thể đối xử với ngươi như người thợ gốm nầy hay sao?” Đức Giê-hô-va phán: “Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, đất sét trong tay thợ gốm thể nào, thì các ngươi ở trong tay Ta cũng thể ấy.”

Rô-ma 9:19 RVV11
Thế thì bạn sẽ hỏi tôi rằng: “Nếu vậy sao Ngài còn quở trách? Vì ai có thể chống lại ý muốn Ngài được?”

Rô-ma 9:15-21 MKJV
Vì Ngài phán với Môi-se: “Ta sẽ nhân từ với người nào Ta muốn nhân từ, Ta sẽ thương xót người nào Ta muốn thương xót”. Vậy điều đó không tùy thuộc vào ước muốn hay sự bôn ba của con người, mà bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời. Vì Kinh Thánh cũng nói về Pha-ra-ôn rằng: “Ta đã lập ngươi lên là để bày tỏ quyền năng của Ta trong ngươi, để danh Ta được truyền rao khắp đất”. Như vậy, Đức Chúa Trời muốn thương xót ai thì thương xót, Ngài muốn làm cứng lòng ai thì làm. Thế thì bạn sẽ hỏi tôi rằng: “Nếu vậy sao Ngài còn quở trách? Vì ai có thể chống lại ý muốn Ngài được?”. Thưa bạn, bạn là ai mà dám cãi lại Đức Chúa Trời? Làm sao sản phẩm được nắn nên lại có thể nói với người nắn nên nó rằng: “Sao ông đã nắn tôi như thế nầy?”. Người thợ gốm lại không có quyền trên đất sét, để từ trong cùng một đống đất mà nắn nên loại bình dùng vào việc sang trọng và loại khác dùng vào việc thấp hèn sao?

Gióp 41:2 RVV11
Vậy thì ai sẽ đứng nỗi trước mặt Ta? Ai đã cho Ta mà Ta phải trả lại? Mọi vật ở dưới trời đều thuộc về Ta.

Thi Thiên 115:3 RVV11
Đức Chúa Trời chúng ta ở trên các tầng trời; Ngài làm bất cứ điều gì vừa ý Ngài.

Rằng con dân Y-sơ-ra-ên (Israel) bị loại bỏ bởi vì ích lợi của các dân ngoại:

Rô-ma 11:12 RVV11
Nếu sự phạm tội của họ đã làm giàu cho thế gian, và nếu sự thất bại của họ đã làm giàu cho dân ngoại thì sự sung mãn của họ sẽ càng làm giàu hơn biết chừng nào!

Rô-ma 11:15 RVV11
Vì nếu việc họ bị loại bỏ đã đem lại sự hòa giải cho cả thế gian, thì việc họ được tiếp nhận chẳng phải là sự sống đến từ cõi chết sao?

Rô-ma 11:25 RVV11
Thưa anh em, tôi muốn anh em hiểu sự mầu nhiệm nầy để anh em không tự cho mình là khôn ngoan, đó là: Một phần dân Y-sơ-ra-ên cứ cứng lòng cho đến khi số dân ngoại gia nhập đầy đủ.

Ê-sai 49:6 MKJV
Ngài phán với tôi rằng: “Việc con làm tôi tớ [người phụng sự] Ta để lập lại các bộ tộc của Gia-cốp, và đưa những người Y-sơ-ra-ên được bảo vệ trở về chỉ là việc nhỏ; Ta sẽ khiến con làm ánh sáng cho các nước, để đem sự cứu rỗi của Ta đến tận cùng trái đất”

Rằng dân ngoại và các quốc gia sẽ được nhận vào Vương Quốc Đức Chúa Trời:

Rô-ma 9:25-26 RVV11
Như Ngài phán trong sách ồ-sê: “Ta sẽ gọi những người chẳng phải dân Ta là dân Ta, những người không được yêu dấu là yêu dấu; và tại nơi Ta phán cùng họ: các ngươi không phải là dân Ta, thì cũng chính tại đó họ sẽ được gọi là ‘con cái Đức Chúa Trời hằng sống.’”

Thi Thiên 22:27-29 RVV11
Khắp cả trái đất sẽ nhớ và trở về cùng Đức Giê-hô-va, họ hàng muôn dân sẽ thờ lạy trước mặt Ngài. Vì vương quyền thuộc về Đức Giê-hô-va, Ngài cai trị trên muôn dân. Tất cả người giàu trên thế gian sẽ ăn uống và thờ phượng; mọi kẻ trở về bụi đất, và những người không thể bảo tồn mạng sống mình, đều sẽ quỳ lạy trước mặt Ngài.

Rằng sau đó cả quốc gia Y-sơ-ra-ên cũng sẽ được cứu:

Giê-rê-mi 30:18-19 RVV11
Đức Giê-hô-va phán: “Nầy, Ta sẽ đem lều trại Gia-cốp trở về từ cảnh lưu đày, Ta sẽ thương xót nơi ở nó; Thành nầy sẽ xây lại trên đống hoang tàn, lâu đài sẽ dựng lại ngay trên vị trí cũ. Từ nơi chúng vang lên lời tạ ơn và tiếng reo vui của người hoan hỉ. Ta sẽ làm cho chúng gia tăng, chứ không giảm dần; Ta cũng sẽ làm cho chúng được tôn trọng, chứ chẳng còn nhỏ nhoi.”

Rô-ma 11:26 RVV11
Như vậy cả dân Y-sơ-ra-ên sẽ được cứu, như có lời chép: “Đấng Giải Cứu sẽ đến từ Si-ôn, cất bỏ sự vô đạo khỏi nhà Gia-cốp.”

Giê-rê-mi 32:40-42 RVV11
“Ta sẽ lập với chúng một giao ước đời đời: Ta sẽ không lìa bỏ chúng và không ngừng ban phước cho chúng. Ta sẽ đặt sự kính sợ Ta vào lòng chúng để chúng không lìa bỏ Ta nữa. Ta sẽ lấy làm vui mà ban phước cho chúng, hết lòng hết sức mà trồng chúng bền vững trong đất nầy”. Đức Giê-hô-va phán: “Như Ta đã giáng mọi tai vạ khủng khiếp trên dân nầy, Ta cũng sẽ giáng trên chúng mọi phước lành mà Ta đã hứa với chúng.”

Giê-rê-mi 33:23-26 MKJV
Lời của Đức Giê-hô-va lại đến với Giê-rê-mi: “Con không để ý đến những gì dân nầy nói sao? Chúng nói: Đức Giê-hô-va đã từ bỏ hai gia tộc mà Ngài đã chọn. Như vậy, chúng khinh dể dân Ta, không xem dân nầy là một dân nữa!” Đức Giê-hô-va phán: “Nếu Ta không lập giao ước với ngày và đêm, và không lập định luật cho trời và đất, thì Ta sẽ từ bỏ dòng dõi của Gia-cốp và Đa-vít, tôi tớ Ta, và sẽ không chọn một ai trong dòng dõi người cai trị con cháu Áp-ra-ham, Y-sác, và Gia-cốp. Vì Ta sẽ đem những kẻ lưu đày trở về và thương xót chúng.”

Tất cả chương 37, sách Ê-xê-chi-ên.

Ê-xê-chi-ên 39:25-29 RVV11
Cho nên, Chúa Giê-hô-va phán: “Bây giờ, Ta sẽ đem những kẻ lưu đày của Gia-cốp trở về; Ta sẽ thương xót cả nhà Y-sơ-ra-ên và Ta sẽ ghen tuông vì danh thánh Ta. Họ sẽ quên đi sự xấu hổ và mọi tội bất trung mà họ đã phạm với Ta khi họ được sống bình yên trong xứ sở mình, không còn sợ hãi ai cả. Khi Ta đã đem họ về từ giữa các dân và quy tụ họ lại từ đất của kẻ thù họ, thì Ta sẽ bày tỏ sự thánh khiết Ta qua họ trước mắt nhiều nước. Họ sẽ biết rằng Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của họ khi Ta để họ bị lưu đày trong các nước rồi quy tụ họ lại trong xứ của họ, chẳng để sót một ai. Ta sẽ không ẩn mặt với họ nữa vì Ta sẽ đổ Thần Ta trên nhà Y-sơ-ra-ên.” Chúa Giê-hô-va phán vậy.

Xa-cha-ri 10:6 RVV11
“Ta sẽ làm cho nhà Giu-đa trở nên hùng mạnh, và sẽ giải cứu nhà Giô-sép. Ta sẽ đem chúng trở về vì thương xót chúng, và chúng sẽ như chưa từng bị Ta từ bỏ; vì Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng, và sẽ nhậm lời chúng.”

Xa-cha-ri 12:10 RVV11
“Ta sẽ đổ thần ân điển và nài xin trên nhà Đa-vít và trên cư dân Giê-ru-sa-lem. Chúng sẽ nhìn xem Ta là Đấng chúng đã đâm, rồi chúng sẽ than khóc Ngài như người ta than khóc đứa con một, và sẽ thương tiếc Ngài như người ta thương tiếc con đầu lòng.”

Rằng Ngài sẽ cứu tất cả các con cái của A-đam đầu tiên, và cũng chính vì họ mà Ngài đã đến thế gian phó mạng sống Ngài, chịu chết thay cho họ:

1 Cô-rinh-tô 15:22 RVV11
Như trong A-đam, mọi người đều chết; cũng vậy, trong Đấng Christ, mọi người đều sẽ sống lại.

Rô-ma 5:18 RVV11
Vì thế, bởi sự phạm tội của chỉ một người mà mọi người bị kết án, thì cũng vậy, bởi hành động công chính của một Người mà mọi người được xưng công chính và được hưởng sự sống.

Ha-ba-cúc 2:14 RVV11
Vì sự nhận biết vinh quang Đức Giê-hô-va sẽ đầy dẫy khắp đất như nước phủ đầy biển.

1 Phi-e-rơ 4:6 RVV11
Vì lý do đó, Tin Lành cũng đã được giảng ra cả cho kẻ chết, để sau khi bị phán xét theo loài người về phần thể xác, họ được sống theo Đức Chúa Trời về phần tâm linh.

Cô-lô-se 1:27-28 RVV11
Vì Đức Chúa Trời muốn họ bày tỏ sự phong phú và vinh quang của mầu nhiệm nầy giữa dân ngoại như thế nào, ấy là Đấng Christ ở trong anh em, là niềm hi vọng vinh quang. Chính Ngài là Đấng chúng tôi rao giảng. Chúng tôi dùng tất cả sự khôn ngoan để cảnh cáo mọi người, dạy dỗ mọi người, hầu trình diện mọi người cách toàn hảo trong Đấng Christ.

Thi Thiên 65:2 RVV11
Lạy Chúa là Đấng lắng nghe lời cầu nguyện! Mọi loài xác thịt đều sẽ đến với Ngài.

Rằng tất cả các quốc gia sẽ đến và thờ phượng Ngài:

Thi Thiên 72:17 RVV11
Danh Ngài sẽ còn mãi mãi, mặt trời còn đến chừng nào thì danh Ngài sẽ tồn tại chừng nấy; Người ta sẽ nhân danh Ngài mà chúc phước nhau! Mọi nước đều xem Ngài là có phước.

Thi Thiên 72:11 RVV11
Tất cả các vua sẽ sấp mình xuống trước mặt Ngài; Mọi nước sẽ phục vụ Ngài.

Thi Thiên 82:8 RVV11
Lạy Đức Chúa Trời, xin mau mau phán xét thế gian, vì muôn dân đều là cơ nghiệp của Ngài.

Thi Thiên 86:9 RVV11
Muôn dân mà Chúa đã tạo dựng sẽ đến thờ lạy trước mặt Chúa, và tôn vinh danh Ngài.

Ê-sai 2:2 RVV11
Trong những ngày cuối cùng, núi của đền thờ Đức Giê-hô-va sẽ được lập vững trên các đỉnh núi, vượt cao hơn các đồi. Mọi quốc gia sẽ đổ về đó.

Ê-sai 25:7 RVV11
Trên núi nầy, Ngài sẽ xé bỏ cái màn che mặt phủ trên mọi dân tộc, và tấm chăn che phủ muôn nước.

Ê-sai 66:18 RVV11
“Còn Ta, Ta biết việc làm và ý tưởng của họ. Đến kỳ, Ta sẽ tập hợp tất cả các nước và các thứ tiếng; họ sẽ đến và được thấy vinh quang Ta.”

Ê-sai 66:23 RVV11
Đức Giê-hô-va phán: “Từ ngày trăng mới nầy đến ngày trăng mới khác, từ ngày sa-bát nọ đến ngày sa-bát kia, mọi xác thịt sẽ đến thờ lạy trước mặt Ta.”

Khải Huyền 15:4 RVV11
“Lạy Chúa, ai sẽ không kính sợ Chúa, và không tôn vinh danh Ngài? Vì chỉ một mình Chúa là thánh. Mọi dân tộc sẽ đến thờ phượng trước mặt Chúa, vì những việc công chính của Ngài đã được bày tỏ.”

Đa-ni-ên 2:44 RVV11
Trong đời các vua nầy, Đức Chúa Trời trên trời sẽ lập một Vương Quốc không bao giờ bị tiêu diệt, chủ quyền của Vương Quốc đó sẽ không bao giờ rơi vào tay một dân tộc khác. Vương Quốc đó sẽ đập tan và tiêu diệt tất cả các vương quốc khác, còn chính nó sẽ tồn tại đời đời.

A-ghê 2:7 RVV11
“Ta cũng làm rúng động tất cả các nước, và báu vật của tất cả các nước sẽ đổ về đây; rồi Ta sẽ làm cho đền thờ nầy đầy dẫy vinh quang”. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.

Rằng mọi đầu gối sẽ quỳ, và mọi lưỡi sẽ xưng nhận Đức Jesus Christ là Chúa:

Ê-sai 45:22-23 RVV11
Hỡi tất cả những ai ở các nơi tận cùng cõi đất, hãy quay về với Ta và được cứu rỗi! Vì Ta là Đức Chúa Trời, chẳng có Chúa nào khác. Ta đã nhân danh chính Ta mà thề, lời công chính ra từ miệng Ta sẽ không bao giờ trở lại; Mọi đầu gối sẽ quỳ trước mặt Ta, và mọi lưỡi sẽ nhân danh Ta mà thề.

Đa-ni-ên 7:14 RVV11
Đấng Thượng cổ [Đấng Chí Cao] ban cho Vị ấy [Đấng Christ] quyền thống trị, vinh quang và Vương Quốc. Mọi dân tộc, mọi quốc gia, mọi ngôn ngữ đều phục vụ Vị ấy. Quyền thống trị Ngài là quyền đời đời, chẳng hề mai một, và Vương Quốc Ngài không bao giờ suy vong”

Rô-ma 14:11-12 RVV11
Vì có lời chép: “Chúa phán: Thật như Ta hằng sống, mọi đầu gối sẽ quỳ trước mặt Ta, và mọi lưỡi sẽ ca ngợi Đức Chúa Trời”. Như vậy, mỗi chúng ta sẽ tường trình về chính mình với Đức Chúa Trời.

Phi-líp 2:9-11 RVV11
Chính vì thế mà Đức Chúa Trời đã tôn Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, để khi nghe đến danh Đức Chúa Jêsus, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất đều phải quỳ xuống, và mọi lưỡi đều phải xưng nhận Đức Chúa Jêsus Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha.

Khải Huyền 5:13 RVV11
Tôi nghe mọi tạo vật trên trời, dưới đất, bên dưới đất, trong biển, và tất cả mọi vật trong các nơi ấy đều nói rằng: “Chúc cho Đấng ngồi trên ngai và Chiên Con được ca ngợi, tôn trọng, vinh quang và uy lực cho đến đời đời!”

Là điều mà họ chỉ có thể làm bởi sự cảm thúc của Thánh Linh Ngài:

1 Cô-rinh-tô 12:3 RVV11
Vì vậy, tôi muốn anh em hiểu rằng, không một ai được Thánh Linh của Đức Chúa Trời hướng dẫn mà lại nói: “Đức Chúa Jêsus đáng nguyền rủa!”. Nếu Thánh Linh không hướng dẫn thì cũng không ai xưng “Đức Chúa Jêsus là Chúa!”

1 Giăng 4:2 RVV11
Bởi điều nầy, anh em nhận biết Thánh Linh của Đức Chúa Trời: Thần linh nào thừa nhận Đức Chúa Jêsus Christ đã đến trong thân xác thì Thần Linh đó đến từ Đức Chúa Trời.

1 Giăng 4:15 RVV11
Bất cứ ai xưng nhận Đức Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời ở trong người ấy, và người ấy ở trong Đức Chúa Trời.

1 Giăng 5:1 RVV11
Ai tin Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ thì sinh bởi Đức Chúa Trời; ai yêu thương Đấng sinh thành thì cũng yêu thương người được Đấng ấy sinh ra.

Rằng bên cạnh các trưởng lão và 144.000 người, còn có vô số con người mà không ai có thể đếm được, họ mặc áo trắng thờ phượng Chúa trong Vương Quốc Ngài:

Sáng Thế Ký 15:5 RVV11
Ngài dẫn ông ra ngoài và bảo: “Hãy nhìn lên bầu trời và nếu con đếm được các ngôi sao, thì hãy đếm đi.” Rồi Ngài lại nói với ông: “Dòng dõi con cũng sẽ như thế.”

Giê-rê-mi 33:22 RVV11
“Không ai có thể đếm được các tinh tú trên trời và lường hết cát dưới biển; Ta cũng sẽ làm cho con cháu Đa-vít, đầy tớ ta, và con cháu Lê-vi, kẻ phục vụ Ta, đông nhiều như vậy.”

Khải Huyền 7:9 RVV11
Sau đó tôi nhìn xem, kìa, có một đoàn người rất đông không ai đếm được, từ các nước, các bộ tộc, các dân tộc, các thứ tiếng, đứng trước ngai và trước Chiên Con, mặc áo dài trắng, tay cầm lá kè.

Rằng mọi xác thịt sẽ thấy ân điển cứu rỗi của Thiên Chúa:

Lu-ca 3:5-6 RVV11
“Mọi thung lũng phải lấp cho đầy, mọi núi đồi phải ban cho thấp; Đường cong quẹo phải sửa cho ngay, lối gập ghềnh phải làm cho phẳng; Và cả nhân loại sẽ thấy ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời.”

Khải Huyền 15:3-4 RVV11
Họ hát bài ca Môi-se, đầy tớ của Đức Chúa Trời, và bài ca Chiên Con rằng: “Lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng, công việc của Ngài thật vĩ đại và diệu kỳ! Lạy Vua của muôn đời, đường lối của Ngài là công chính và chân thật! Lạy Chúa, ai sẽ không kính sợ Chúa, và không tôn vinh danh Ngài?”

Vì chỉ một mình Chúa là thánh. Mọi dân tộc sẽ đến thờ phượng trước mặt Chúa, vì những việc công chính của Ngài đã được bày tỏ”.

Rằng tất cả chúng ta sẽ có lý do tuyệt vời và chính đáng để vui mừng:

1 Sử Ký 16:31-32 RVV11
Nguyện các tầng trời vui vẻ và đất mừng rỡ! Trong các nước, người ta tung hô: “Đức Giê-hô-va cai trị!” Nguyện biển và mọi vật trong biển gầm vang; Đồng ruộng và mọi vật trong đó đều hớn hở!

Thi Thiên 85:6 RVV11
Chúa không làm cho chúng con hồi sinh để cho dân Chúa vui mừng trong Ngài sao?

Thi Thiên 96:11-12
Nguyện các tầng trời vui vẻ và đất mừng rỡ, nguyện biển và mọi vật trong biển gầm vang. Nguyện đồng ruộng và mọi vật trong đó đều hớn hở. Bấy giờ cây cối trong rừng sẽ reo mừng.

Thi Thiên 97:1 RVV11
Đức Giê-hô-va cai trị! Hỡi trái đất, hãy mừng rỡ! Hỡi muôn vàn hải đảo, hãy vui vẻ!

Thi Thiên 98:4 RVV11
Hỡi cả trái đất, hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va, và bật lên khúc ca chúc tụng Ngài.

Thi Thiên 145:10 RVV11
Lạy Đức Giê-hô-va, các công việc Ngài sẽ ca ngợi Ngài; Những người trung tín với Ngài cũng sẽ chúc tụng Ngài.

Ê-sai 35:1-2 RVV11
Hoang mạc và đất khô hạn sẽ vui vẻ; đồng hoang sẽ mừng rỡ và trổ hoa như hoa thủy tiên. Nó sẽ trổ nhiều hoa và vui mừng, hớn hở trỗi tiếng hát ca. Vinh quang của Li-ban sẽ được ban cho nó, cùng với vẻ đẹp của Cạt-mên và Sa-rôn. Chúng sẽ thấy vinh quang Đức Giê-hô-va và sự huy hoàng của Đức Chúa Trời chúng ta.

Giăng 3:16-17 RVV11
Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Vì Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài đến thế gian không phải để kết án thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con mà được cứu.

Rằng không chỉ có dân Chúa mà còn có cả các quốc gia khác cùng vui mừng với dân Ngài:

Rô-ma 8:20-21 RVV11
Muôn vật đã bị lệ thuộc sự hư không, chẳng phải tự ý, nhưng bởi Đấng muốn chúng lệ thuộc, với hi vọng rằng chính muôn vật rồi đây cũng sẽ được giải phóng khỏi thân phận nô lệ cho sự hư nát, để chung hưởng sự tự do trong vinh quang của con cái Đức Chúa Trời.

Rô-ma 15:10 RVV11
Và có lời chép: “Hỡi dân ngoại, hãy cùng vui với dân Chúa.”

Vì Đức Chúa Trời sẽ hoàn thành mọi sự cách toàn hảo.

Sáng Thế Ký 1:10 RVV11
Đức Chúa Trời gọi chỗ khô cạn là “đất,” còn khối nước tụ lại là “biển.” Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt đẹp.

Sáng Thế Ký 1:12 RVV11
Đất sinh cây cỏ: cỏ kết hạt tùy theo loại, cây ra trái và trong trái có hạt, tùy theo loại. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt đẹp.

Sáng Thế Ký 1:21 RVV11
Đức Chúa Trời sáng tạo các loài cá khổng lồ, mọi loài động vật thủy sinh, tùy theo loại mà sinh sôi nẩy nở trong nước, và mọi loài chim có cánh tùy theo loại. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt đẹp.

Sáng Thế Ký 1:25 RVV11
Đức Chúa Trời tạo nên các loài thú rừng tùy theo loại, gia súc tùy theo loại, và mọi loài bò sát trên đất tùy theo loại. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt đẹp.

Sáng Thế Ký 1:31 RVV11
Đức Chúa Trời thấy mọi việc Ngài đã tạo dựng thật rất tốt đẹp. Vậy, có buổi tối và buổi sáng. Đó là ngày thứ sáu.

BÂY GIỜ, hỡi các bạn của tôi, đó là một TIN TỐT LÀNH!

Như vậy phải chăng chúng ta sẽ bỏ qua sự cần thiết của luật pháp Chúa? Đó là điều Thiên Chúa cấm kỵ!

Rô-ma 3:31 RVV11
Vậy, chúng ta vì đức tin mà loại bỏ Luật Pháp hay sao? Không hề như vậy! Ngược lại, chúng ta làm vững bền Luật Pháp.

Châm Ngôn 29:18 RVV11
Ở đâu không có khải tượng, dân chúng phóng túng, nhưng phước cho người biết tuân giữ Luật Pháp!

Phải chăng chúng ta sẽ xem nhẹ hành động tiếp tục làm điều ác và phạm tội? Không bao giờ!

Sáng Thế Ký 2:9 RVV11
Giê-hô-va Đức Chúa Trời khiến đất mọc lên các thứ cây đẹp mắt và ăn ngon. Giữa vườn có cây sự sống và cây biết điều thiện, điều ác.

Ma-thi-ơ 3:5-6 RVV11
Dân chúng từ thành Giê-ru-sa-lem, khắp miền Giu-đê và tất cả vùng phụ cận sông Giô-đanh đều đến với ông. Họ xưng tội và được ông làm báp-têm dưới sông Giô-đanh.

Rô-ma 7:15 RVV11
Tôi không hiểu điều mình làm. Vì tôi không làm điều mình muốn mà lại làm điều mình ghét.

Rô-ma 7:18-23 RVV11
Vì tôi biết rằng điều thiện không ở trong tôi, nghĩa là trong xác thịt tôi. Tôi có ý muốn làm điều thiện, nhưng tôi không có khả năng để làm. Vì tôi không làm điều thiện mình muốn, mà lại làm điều ác mình không muốn. Nếu tôi làm điều mình không muốn thì không phải là tôi, mà chính tội lỗi trong tôi làm điều đó. Bởi vậy, tôi khám phá ra luật nầy: Khi tôi muốn làm điều thiện thì điều ác bám theo tôi. Vì trong thâm tâm, tôi rất vui thích Luật Pháp của Đức Chúa Trời; nhưng tôi cảm biết trong chi thể tôi có một luật khác giao chiến với luật trong tâm trí tôi, bắt tôi phải làm nô lệ cho luật của tội lỗi, là luật ở trong chi thể tôi.

Phải chăng chúng ta sẽ từ chối sự cần thiết phải ăn năn? Không, ngay cả chỉ một suy nghĩ thoáng qua cũng không!

Ma-thi-ơ 3:1-2 RVV11
Lúc ấy, Giăng Báp-tít đến rao giảng trong hoang mạc Giu-đê rằng: “Hãy ăn năn, vì Vương Quốc Thiên Đàng đã đến gần!”

Ma-thi-ơ 3:8 RVV11
Vậy hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn.

Ma-thi-ơ 4:17 RVV11
Từ lúc ấy, Đức Chúa Jêsus bắt đầu rao giảng rằng: “Các ngươi hãy ăn năn, vì Vương Quốc Thiên Đàng đã đến gần.”

Những ai phạm tội sẽ gánh chịu hậu quả về đời sống vô luật pháp [làm điều ác] của mình? Đó là điều chắc chắn!

Lu-ca 13:2-5 RVV11
Ngài đáp: “Các ngươi tưởng những người Ga-li-lê đó phạm tội nặng hơn tất cả người Ga-li-lê khác vì họ bị đau khổ như thế sao? Ta bảo các ngươi, không phải; nhưng nếu các ngươi chẳng ăn năn thì tất cả sẽ bị hư mất như vậy. Hay là mười tám người kia bị tháp Si-lô-ê ngã xuống đè chết, các ngươi tưởng họ tội lỗi hơn mọi người khác cư ngụ ở thành Giê-ru-sa-lem sao? Ta bảo các ngươi, không phải; nhưng nếu các ngươi chẳng ăn năn thì tất cả sẽ bị hư mất như vậy.”

Liệu chúng ta có gặt lấy những gì mình gieo không? Dĩ nhiên rồi!

Ga-la-ti 6:7-8 RVV11
Đừng tự dối mình; Đức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu; vì ai gieo giống gì, sẽ gặt giống ấy. Kẻ gieo cho xác thịt sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát; nhưng người gieo cho Thánh Linh sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời.

Vậy thì làm thế nào và khi nào thì chúng ta sẽ thấy tất cả mọi người đều được cứu?

Ê-phê-sô 1:10 RVV11
Để đến thời viên mãn, quy tụ muôn vật lại trong Đấng Christ, cả những vật trên trời và dưới đất.

Cô-lô-se 1:20 RVV11
Và nhờ Ngài mà hòa giải muôn vật với chính mình, bởi huyết Ngài trên thập tự giá đem bình an đến cho cả những vật dưới đất và những vật trên trời.

1 Cô-rinh-tô 15:22-24 RVV11
Như trong A-đam, mọi người đều chết; cũng vậy, trong Đấng Christ, mọi người đều sẽ sống lại. Nhưng mỗi người theo thứ tự riêng của mình: Đấng Christ là trái đầu mùa; đến ngày Đấng Christ hiện ra, những người thuộc về Ngài sẽ sống lại. Rồi sự cuối cùng sẽ đến, là lúc Ngài giao Vương Quốc lại cho Đức Chúa Trời là Cha, sau khi Ngài đã hủy diệt hết mọi thế lực cai trị, mọi thẩm quyền, mọi sức mạnh.

Mọi sinh vật có hơi thở, hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va! Ngợi khen CHÚA.” (Thi Thiên 150:6)

Chúng tôi vừa đem đến cho bạn chỉ một phần nhỏ của sự xác chứng trong Thánh Kinh tuyên bố về sự cứu rỗi cao cả, đầy trọn và toàn hảo cho cả nhân loại. Một vài câu Kinh Thánh trên khi xét ở phương diện bề mặt thì dường như đã có những ý mâu thuẫn đối với một số người, nhưng ý chính sẽ được thấu hiểu và diễn giải cách dễ dàng bởi những ai thấm nhuần Kinh Thánh qua sự giáo huấn của Thánh Linh. Trong lúc này, chúng tôi chỉ muốn trình bày lẽ thật mà không có đề cập đến các sự biện luận đối nghịch nào. Bạn hãy đọc bài The Restitution of All Things của chúng tôi để tìm hiểu thêm chi tiết.

Victor Hafichuk

Bấm vào ĐÂY để xem các bài viết tiếng Việt.

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Provide your email if you would like to receive periodic correspondence from us.0
You can leave a comment herex
()
x