Print Friendly, PDF & Email

Thực Hành Các Nghi Lễ Thuộc Cựu Ước Là Phạm Tội

EnglishVietnamese

“Khi các ngươi đến trước mặt Ta, ai đòi hỏi điều nầy từ tay các ngươi, để các ngươi giày đạp hành lang [nhà Chúa] Ta? Đừng tiếp tục đem tế lễ chay vô ích đến nữa! Ta ghê tởm trầm hương, lễ hội trăng mới và sa-bát và các cuộc nhóm họp khác; Ta không chịu nổi việc cứ phạm tội rồi lại nhóm họp trọng thể. Ta chán ghét các lễ hội trăng mới và những lễ hội định kỳ của các ngươi. Các lễ hội ấy trở thành gánh nặng cho Ta, Ta mệt mỏi mà mang chúng” (Ê-sai 1:12-14 RVV11, BBE)

Phải chăng quý vị vẫn “thường xuyên” tổ chức thực hành nghi lễ của các lễ thuộc Cựu Ước như Vượt Qua, Ngũ Tuần hay Lều Tạm đấy chứ? Chúa Jesus Christ và Thánh Kinh nói gì về việc “thực hành nghi lễ" này? Việc đó làm đẹp lòng Ngài chăng? Hãy để tôi hỏi bạn một vài câu hỏi.

Bạn có chắc mình sẽ làm Đức Chúa Trời hài lòng bằng cách thực hành những việc khác với những gì Ngài đã phán truyền cho dân Ngài thực hiện không? Chẳng phải Đức Chúa Trời nói rằng bạn phải giữ Luật theo lời Ngài phán truyền và thi hành các điều răn được thông qua Môi-se hay sao?

"Hãy mạnh dạn, thật can đảm và cẩn thận làm theo tất cả Luật Pháp mà Môi-se, đầy tớ Ta, đã truyền cho con; đừng quay qua bên phải hoặc bên trái, để con đi đâu cũng đều được thịnh vượng." (Giô-suê 1:07 RVV11)

"Mỗi buổi sáng và chiều, họ dâng tế lễ thiêu cho Đức Giê-hô-va trên bàn thờ tế lễ thiêu, theo đúng mọi điều đã chép trong Luật Pháp mà Đức Giê-hô-va đã truyền dạy cho dân Y-sơ-ra-ên." (1 Sử Ký 16:40 RVV11)

"Họ cũng giữ lễ Lều Tạm, như đã chép, và dâng những tế lễ thiêu ngày nầy qua ngày kia, theo số đã định cho mỗi ngày." ( E-sơ-ra 3:04 RVV11)

Bạn có làm theo sự hướng dẫn và yêu cầu ghi trong Luật Pháp Môi-se, được viết bởi chính tay Đức Chúa Trời hay không? Nếu không, vậy thì bạn không chắc rằng mình có thể thực hành các nghi lễ đúng với lẽ thật, đúng không? Nếu bạn không làm theo cách của Chúa, nhưng lại thực hành theo cách khác, thay vì làm theo sự hướng dẫn cụ thể và chi tiết của Ngài, rồi sau đó bạn lại gọi những nghi lễ tôn giáo mà mình thực hành theo ý riêng trong danh Ngài, đó chẳng phải là sự nổi loạn và lừa dối hay sao? Phải chăng bạn không vi phạm luật pháp của Chúa và không phạm tội sao?

“Còn ai phạm tội là hành động trái Luật Pháp Chúa; vì tội lỗi là trái [vi phạm] Luật Pháp của Chúa." (1 Giăng 3:4 RVV11)

Khi bạn tìm mọi cách để thi hành công việc của Luật Pháp bằng sức lực của mình, và bạn sẽ làm bất cứ điều gì mà bạn cho là đúng trong mắt mình, nhưng lại mang danh Ngài, chẳng phải là bạn sẽ bị ở dưới sự rủa sả đó sao?

"Còn những ai nhờ cậy vào công việc của Luật Pháp thì bị rủa sả; vì có lời chép: ‘Đáng rủa thay là kẻ không bền chí tuân giữ mọi điều đã chép trong sách Luật Pháp!’" (Ga-la-ti 3:10 RVV11)

Như vậy, làm sao mà bạn có thể làm đẹp lòng Đức Chúa Trời khi bạn dâng lên Ngài những công việc được làm theo ý muốn và sự khôn ngoan của bạn?

Ê-sai 66:1-3 RVV11, MKJV
(1) Đức Giê-hô-va phán:“Trời là ngai của Ta, Đất là bệ chân Ta. Các ngươi sẽ xây nhà thế nào cho Ta? Nơi nào sẽ làm chỗ nghỉ ngơi cho Ta?
(2) Vì tay Ta đã làm ra mọi điều nầy, và tất cả đều hiện hữu”. Đức Giê-hô-va phán vậy.“Đây là người mà Ta sẽ đoái xem, là người khiêm nhường và có tâm linh thống hối, người run sợ khi nghe lời Ta phán.
(3) Còn những ai làm thịt một con bò thì giống như kẻ giết người; kẻ dâng chiên con làm sinh tế thì giống như kẻ bẻ cổ một con chó; kẻ dâng tế lễ chay thì giống như kẻ dâng huyết heo; kẻ xông hương thì giống như kẻ thờ thần tượng. Vì chúng đã chọn đường lối riêng cho mình, và lòng chúng chỉ ưa thích những việc ghê tởm.

Trong khi chúng tôi luôn luôn trích dẫn một cách thật rõ ràng các bằng chứng từ Kinh Thánh lên án bất kỳ sự sai lệch nào khỏi giao ước và mệnh lệnh của Chúa, vậy bạn có thể chỉ ra ở bất cứ nơi nào trong Kinh Thánh cho thấy người thờ phượng Chúa được phép sắp xếp, chỉnh sửa lại các hướng dẫn chi tiết của Chúa sao cho phù hợp với mục đích, sự lý giải và ý kiến riêng của mình không?

Bạn sẽ không phân bua với chúng tôi đấy chứ, với ý niệm cho rằng thay vì cố gắng để giữ Luật, bạn chỉ đơn giản là nhóm lại cùng với người khác để tưởng nhớ đến Đấng Christ khi thời điểm ấy đến? Có gì khác biệt không khi bạn thực hành những hình thức này và giữ các Kỳ Lễ theo cách mà Chúa đã không yêu cầu, hay nói cách khác là bạn phạm vào việc chống lại Luật Pháp của Đức Chúa Trời? Chúa có yêu cầu bạn làm điều này để tưởng nhớ Ngài không? Chẳng phải Ngài đã không nói nghịch lại với việc tuân giữ các Kỳ Lễ của quý vị sao, Ngài thậm chí còn gọi chúng là những điều lỗi thời và cũ kỹ chẳng bao lâu sẽ tiêu mất đi?

“Chúa lại phán: “Đây là giao ước [mới] Ta sẽ lập với nhà Y-sơ-ra-ên: Sau những ngày đó, Ta sẽ đặt luật pháp Ta trong trí họ, và ghi tạc vào lòng họ. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời họ, và họ sẽ làm dân Ta…. Đã gọi là ‘giao ước mới’ thì Ngài đã kể giao ước trước là cũ; là điều lỗi thời, cũ kỹ chẳng bao lâu sẽ tiêu mất đi." (Hê-bơ-rơ 8:10, 13 RVV11)

Chẳng phải Chúa đã không loại bỏ đền thờ và việc dâng sinh tế chuộc tội của thời cựu ước sao? Chẳng phải Ngài đã không loại bỏ các công việc của thầy tế lễ Lê-vi, mà trong đó họ phải dâng sinh tế cho lễ Vượt Qua và các Kỳ Lễ khác sao, bởi vì những việc đó đã không còn hiệu lực và được gọi là "hình bóng" để báo hiệu sự đến của Đấng Christ? Vì vậy, nếu Đức Chúa Trời đã loại bỏ những gì đã phục vụ xong cho mục đích của thời điểm đó, vậy thì bạn là ai mà dám thiết lập nên những điều trái với lời tuyên bố của Chúa về một giao ước tốt đẹp hơn, mà qua đó Ngài đã không chỉ thay thế mà còn hoàn thành tất cả các Kỳ Lễ đó của cựu ước?

"Do đó, khi Đấng Christ vào thế gian, Ngài phán: ‘Chúa không muốn sinh tế, cũng chẳng muốn lễ vật, nhưng Chúa đã chuẩn bị một thân thể cho Ta. Chúa chẳng vui lòng về tế lễ toàn thiêu và tế lễ chuộc tội. Bấy giờ, Ta nói: ‘Lạy Đức Chúa Trời, nầy Con đến, trong sách có chép về Con. Con đến để làm theo ý muốn Chúa. ’Trên kia Ngài phán: ‘Chúa không muốn, cũng không vui về những sinh tế, lễ vật, tế lễ toàn thiêu và tế lễ chuộc tội’ (đó là những lễ vật theo Luật Pháp), rồi sau lại nói: ‘Nầy, Con đến để làm theo ý muốn Chúa.’ Vậy, Chúa đã bỏ điều trước để lập điều sau. Theo ý muốn đó, chúng ta được thánh hóa nhờ sự dâng thân thể của Đức Chúa Jêsus Christ một lần đủ cả." (Hê-bơ-rơ 10:5-10 RVV11, EMTV )

Những ai chống chế rằng "chúng tôi chỉ muốn tưởng nhớ đến những Kỳ Lễ như Phao-lô và các sứ đồ đã làm trong sách Công Vụ" thì đã không hề cân nhắc cẩn trọng sự việc Đức Chúa Trời cuối cùng cũng đã loại bỏ các chức vụ, công việc của các thầy tế lễ Lê-vi, đền thờ dâng sinh tế, và thậm chí ngay cả chính quốc gia Israel (Y-sơ-ra-ên), điều này cho thấy rằng việc dâng sinh tế của thời cựu ước không nên được thực hiện nữa? Phao-lô và các tín đồ khác đã không tạo ra phiên bản riêng của mình để tiếp tục tái diễn nghi lễ của các Kỳ Lễ cựu ước, bằng sự dâng tế lễ theo nghi thức riêng của họ, nhưng họ đã viếng thăm đền thờ của Đức Chúa Trời ở Giê-ru-sa-lem, mà khi ấy đền thờ vẫn còn đứng vững, để tôn vinh Chúa và xác chứng về ân điển của Đức Chúa Trời trong đời sống họ. Họ sống trong thời kỳ khi những lễ nghi thuộc cựu ước đã không còn nữa, ngay cả Chúa Jesus cũng đã phán rằng đền thờ sẽ bị phá sập. Vậy đâu là nơi mà Đức Chúa Trời sẽ đặt danh Ngài, để bây giờ bạn có thể đến đó để tôn vinh Ngài? Bạn có biết không? Bạn cần phải biết.

Những ai nghĩ rằng có thể làm hài lòng Đức Chúa Trời bằng cách tưởng niệm các Kỳ Lễ mà Ngài đã hoàn thành "một lần đủ cả", và Ngài cũng đã loại bỏ luôn tất cả những yếu tố đi cùng với các Lễ ấy, thì quý vị đã không nghe theo lời dạy của chính Phao-lô, là sứ đồ mà bạn nghĩ rằng bạn đã bắt chước làm theo, ông ấy đã đề cập đến sự việc giữ các Kỳ Lễ?

"Hãy làm sạch men cũ đi, để anh em có thể trở thành một đống bột mới không men, như anh em thật sự là bánh không men vậy. Vì Đấng Christ, Chiên Con lễ Vượt Qua của chúng ta đã được dâng làm sinh tế rồi. Vậy, chúng ta hãy kỷ niệm lễ Vượt Qua, không bằng men cũ, là men hiểm độc và gian ác, mà hãy dùng bánh không men của sự thành thật và lẽ thật." (1 Cô-rinh-tô 5:7-8 RVV11, EMTV )

Phải chăng chúng ta luôn luôn cần phải có một thời điểm và nơi chốn đặc biệt để làm lễ kỷ niệm hoặc tưởng nhớ lẽ thật không? Phải chăng có những lúc, hay có một nơi chốn nào đó mà lẽ thật không được áp dụng hoặc trị vì? Nếu có, vậy thì cũng có những lúc khi mà các Kỳ Lễ không được hoàn thành, và tưởng nhớ bằng sự chân thành và lẽ thật ở trong vòng những người bước đi trong lẽ thật và không có sự tồn tại của đạo đức giả hay sự giả vờ.

Chẳng phải là Chúa Jesus Christ đã truyền dạy rằng tất cả những người thờ phượng chân thật sẽ thờ phượng Đức Chúa Trời bằng tâm linh và lẽ thật, mà không có các yếu tố nào thuộc về xác thịt như liên quan đến địa điểm và thời gian hay sao?

"Đức Chúa Jêsus đáp: “Nầy, người phụ nữ kia, hãy tin Ta, giờ sắp đến, các ngươi không còn thờ phượng Cha trên núi nầy hay tại thành Giê-ru-sa-lem nữa. Các ngươi thờ phượng Đấng các ngươi không biết, còn chúng ta thờ phượng Đấng chúng ta biết, vì sự cứu rỗi đến từ người Do Thái. Giờ sắp đến và đã đến rồi, khi những người thờ phượng chân thật sẽ thờ phượng Cha bằng tâm linh và lẽ thật; ấy là những người thờ phượng mà Cha tìm kiếm. Đức Chúa Trời là Thần Linh, nên những người thờ phượng Ngài phải thờ phượng bằng tâm linh và lẽ thật.” (Giăng 4:21-24 RVV11, EMTV )

Và:

"Nhưng bây giờ anh em đã nhận biết Đức Chúa Trời, hay đúng hơn là đã được Đức Chúa Trời biết đến, thì sao anh em còn trở lại với các thứ thần linh hèn yếu, nghèo nàn đó? Anh em muốn trở lại làm nô lệ cho chúng sao? Anh em hãy còn giữ ngày, giữ tháng, giữ mùa, giữ năm!" (Ga-la-ti 4:9-10 RVV11)

Phải chăng bạn đang kỷ niệm các Kỳ Lễ mà không cần phải theo dõi ngày, tháng, mùa và năm đó chăng? Do đó làm sao mà bạn có thể được xem là thờ phượng Chúa bằng tâm linh và lẽ thật, trong khi bạn vẫn cố quay trở lại với "các thứ thần linh hèn yếu, nghèo nàn đó"? Phải chăng bạn không tụ tập với nhau trên các nơi cao, thờ phượng Chúa Trời theo hình thức của xác thịt mà điều đó chỉ có thể làm hài lòng xác thịt, nhưng lại là điều đáng bị rủa sả đối với Thánh Linh của Đức Chúa Trời đó sao? Làm sao mà quý vị lại có thể quây quần bên nhau trong danh Ngài, nhưng nghịch lại với điều răn của Ngài?

Điều gì đã xảy ra với Israel (Y-sơ-ra-ên) khi họ tụ tập với nhau tại các bàn thờ dâng tế lễ để "tưởng nhớ Đấng Christ" (Chúa của họ, Đức Chúa Trời của họ, là Đấng đã dẫn họ đi xuyên qua hoang mạc)? Phải chăng bạn đã không đọc Kinh Thánh hay cân nhắc một cách cẩn trọng sự việc Israel đã phạm một tội lớn khi họ thờ phượng Đức Giê-hô-va tại các bàn thờ dâng tế lễ được thiết lập bởi Giê-rô-bô-am, đó là Kỳ Lễ thay thế được chính ông vua này thụ phong và nghĩ ra theo ý riêng của mình? (Hãy đọc 1 Các Vua 12:26-33).

Chúa có muốn bạn làm những điều mà bạn chọn theo ý riêng để tưởng nhớ đến Ngài (sự hy sinh), hay là Ngài muốn bạn vâng lời và làm theo các điều răn Ngài? Phải chăng bạn không nhớ những gì đã xảy ra với vua Sau-lơ, đó là người đã bị mất vương quốc khi ông không làm theo sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời phán dạy qua Sa-mu-ên?

"Sa-mu-ên nói: Đức Giê-hô-va có vui thích về tế lễ thiêu và các sinh tế so với sự vâng theo tiếng phán của Ngài chăng? Kìa, sự vâng lời tốt hơn sinh tế [sự dâng hiến], sự nghe theo tốt hơn mỡ chiên đực [công việc tôn giáo]. Sự phản nghịch [sự nổi loạn] đáng tội như tà thuật [bói toán, mê tín dị đoan], sự ương ngạnh đáng tội như thờ lạy hình tượng. Vì vua đã từ bỏ lời của Đức Giê-hô-va nên Ngài cũng từ bỏ vua, không cho vua cai trị nữa.” (1 Sa-mu-ên 15:22-23 RVV11, KJV )

Phải chăng bạn không biết những gì đã xảy ra với Na-đáp và A-bi-hu là những người ngang nhiên thắp hương khi dâng tế lễ cho Chúa theo ý riêng của họ? Thế thì tôi xin nhắc lại:

"Hai con trai A-rôn là Na-đáp và A-bi-hu, mỗi người đều cầm lư hương, bỏ than đang cháy vào rồi để hương lên trên và dâng một thứ lửa lạ trước mặt Đức Giê-hô-va, là điều Ngài không phán dạy họ. Một ngọn lửa phát ra từ trước mặt Đức Giê-hô-va thiêu nuốt họ; họ chết trước mặt Đức Giê-hô-va." ( Lê-vi Ký 10:1-2 MKJV )

Hãy nhớ rằng họ đã dâng tế lễ không phải cho các ‘thần hư không’ của người ngoại nhưng họ dâng cho Đức Chúa Trời. Họ cũng không thuộc về "một giáo phái khác". Những người này không phải xa lạ gì mà họ là những người được “Chúa lựa chọn và chấp nhận", họ là các con trai của A-rôn, thầy tế lễ cả đầu tiên được Chúa chọn ra cho công việc của chức vụ tế lễ. Đức Chúa Trời đã không cho họ có cơ hội khác hay có thêm thời gian, ngay cả chỉ một phút để ăn năn. Chẳng phải những ai đang thực hành các kỷ niệm hàng năm, hàng tháng cho các Kỳ Lễ thuộc cựu ước mà không theo sự hướng dẫn của Chúa, là đang làm những điều giống như Na-đáp và A-bi-hu đã làm sao?

Tại sao bạn lại không nhìn thấy rằng Chúa muốn bạn vâng lời Ngài chứ không phải là Ngài muốn bạn lựa chọn theo cách riêng của mình để cố gắng làm Chúa hài lòng và cho rằng mình đang phục vụ Ngài? Phải chăng bạn không thể làm đẹp lòng Ngài, mà không tránh khỏi việc phải thi hành nghi lễ tôn giáo nghịch lại ý muốn của Chúa? Còn lý do nào khác mà bạn buộc phải nghịch lại ý Chúa không? Nếu những hình thức tôn giáo của bạn là tốt và đẹp lòng Ngài, thì chẳng phải là Ngài sẽ trở thành một kẻ ngốc sao, khi Ngài không cho phép bạn làm việc theo cách của bạn. Nhưng Ngài không hề là một kẻ ngốc, bạn biết đấy. Vậy thì bạn sẽ là kẻ ngốc khi bạn cứ tiếp tục ở trong sự gian ác (vô luật pháp), và thực hành những nghi thức theo ý riêng của mình.

"Anh em đừng làm như chúng ta đang làm ở đây hôm nay, tức là mỗi người làm theo điều mình cho là phải." ( Phục Truyền 12:08 RVV11)

"Có một con đường dường như chính đáng cho loài người, nhưng cuối cùng nó thành ra nẻo sự chết." (Châm ngôn 16:25 RVV11)

"Đường lối của kẻ ngu dại vốn ngay thẳng theo mắt nó, nhưng người khôn ngoan lắng nghe lời khuyên dạy." (Châm ngôn 12:15 RVV11)

Bây giờ thì bạn đã được nghe giảng về lẽ thật, thờ ơ phó mặc sẽ không là một cái cớ có thể bào chữa cho tội lỗi của bạn. Nếu bạn tiếp tục cố giữ nghi lễ các Kỳ Lễ bằng trí tưởng tượng theo ý riêng của mình, thì bạn chắc chắn sẽ phải gánh chịu hậu quả. Cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời sẽ giáng trên tất cả những ai lấy danh Ngài ra mà làm chơi [đùa bỡn] một cách vô ích.

Paul Cohen
Victor Hafichuk

Bấm vào ĐÂY để xem các bài viết tiếng Việt.

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Provide your email if you would like to receive periodic correspondence from us.0
You can leave a comment herex
()
x