Print Friendly, PDF & Email

Vestea Bună

AfrikaansEnglish – Chinese – FrenchGermanRomanianSpanishVietnamese

Versiunea Prescurtată

De ce ar începe Dumnezeu un proiect prin care El știa că marea majoritate a omenirii va sfârși prin a fi chinuită pentru totdeauna, fără încetare? Ce scop ar servi asta? Eu știu argumentele generale, bine folosite și convenționale, născute din raționamente, și nu din „împărțirea dreaptă a Cuvântului Adevărului,” despre faptul că am fost creați cu o voință liberă și tot, de aceea nu-mi răspunde prin acestea.

Aș dori să iai în considerare faptul că Isus Cristos, și nu Iazul de Foc, este Omega, că El va termina lucrarea pe care a început-o, cu succes total, prin jertfa Lui; că El nu vrea ca vreunul să piară, ci toți să vină la pocăință, că nici un om nu Îl caută pe Dumnezeu, că nici un om nu poate veni la Fiul, afară prin Tatăl care îl atrage, că toți oamenii sunt în robia păcatului, prin urmare, fără vreo voință liberă, că El este Cel care face ca cineva să vrea și să înfăptuiască buna Sa plăcere; că mâna Lui nu este prea scurtă ca să poată salva, că nimic nu a rezistat încă voii Lui, că, copiii lui Israel s-au lepădat de dragul neamurilor, ca neamurile vor intra, și tot Israelul va fi atunci mântuit, că El va salva pe toți din primul Adam, pentru care El a venit și a murit (așa cum în Adam au murit toți oamenii, așa și în Cristos toți vor învia); că toate națiunile vor veni și se vor închina Lui, că orice genunchi se va pleca și orice limbă va mărturisi că Isus Cristos este Domnul, ceea ce vor putea face numai prin Duhul Său, că pe lângă prezbiteri și cei 144,000, există o multitudine pe care nici un om nu poate număra, nu, nu cu ajutorul calculatoarelor, îmbrăcați în alb, închinându-se, că orice făptură va vedea mântuirea lui Dumnezeu, că fiecare din noi vom avea toate motivele mari și adevărate să ne bucurăm, pentru că Dumnezeu face toate lucrurile bine. Așa că, prietenul meu, aceasta este Vestea Bună.

Versiunea Întreagă

Mulți dintre noi am auzit ceea ce este, de obicei, predicat ca „Evanghelia,” ceea ce înseamnă „vestea cea bună.” Aceasta spune că în timp ce Isus Cristos a venit și a murit pentru păcătoși, și a fost înviat din morți pentru a depăși moartea pentru noi (ceea ce este într-adevăr cu adevărat o veste minunată), trebuie să ne folosim pe noi înșine într-un fel de acest act suprem de iubire. Potrivit lumea evanghelice proeminente, care pretinde că predică adevărul biblic, foarte puțini vor ajunge în Rai. Marea majoritate, spun ei, vor merge în Iad și vor arde într-un foc fizic pentru totdeauna, timp fără sfârșit. Prieteni, aceasta nu este o veste bună deloc! În primul rând, sarcina este pe noi să facem ceva, un lucru de care suntem cu totul incapabili să îl facem sau noi nu am avea nevoie de un Mântuitor. În al doilea rând, ni se spune deja, în prealabil, că foarte puțini dintre noi vor reuși. Așa că, chiar dacă am putea face acest lucru, ar trebui să pierdem aproximativ 19 din 20 din familie și prieteni pentru eternitate. Ce este atât de bun în această veste?!

De aceea, eu vă întreb: De ce ar începe Dumnezeu un proiect prin care El știa că marea majoritate a omenirii va sfârși prin a fi chinuită pentru totdeauna, fără încetare? Ce scop ar servi asta? Aș dori să luați în considerare:

Că Isus Cristos, și nu iazul de foc, este Sfârșitul, Cel de pe Urmă, Omega:

Apocalipsa 1:8
(8) „Eu sunt Alfa şi Omega, Începutul şi Sfârşitul”, zice Domnul Dumnezeu, „Cel ce este, Cel ce era şi Cel ce vine, Cel Atotputernic.”

Apocalipsa 21: 5-6
(5) Cel ce şedea pe scaunul de domnie a zis: „Iată, Eu fac toate lucrurile noi.” Şi a adăugat: „Scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut şi adevărate.”
(6) Apoi mi-a zis: „S-a isprăvit! Eu sunt Alfa şi Omega, Începutul şi Sfârşitul. Celui ce îi este sete îi voi da să bea fără plată din izvorul apei vieţii.

Apocalipsa 1:11
(11) care zicea: „Eu sunt Alfa şi Omega, Cel Dintâi şi Cel de pe Urmă…

1 Corinteni 15:24-28
(24) În urmă, va veni sfârşitul, când El va da Împărăţia în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire şi orice putere.
(25) Căci trebuie ca El să împărăţească până va pune pe toţi vrăjmaşii sub picioarele Sale.
(26) Vrăjmaşul cel din urmă, care va fi nimicit, va fi moartea.
(27) Dumnezeu, în adevăr, „a pus totul sub picioarele Lui”. Dar când zice că totul I-a fost supus, se înţelege că afară de Cel ce I-a supus totul.
(28) Şi când toate lucrurile Îi vor fi supuse, atunci chiar şi Fiul Se va supune Celui ce I-a supus toate lucrurile, pentru ca Dumnezeu să fie totul în toţi.

Că El va termina lucrarea pe care El a început, cu succes total, prin jertfa Sa:

1 Tesaloniceni 5:24
(24) Cel ce v-a chemat este credincios şi va face lucrul acesta.

Romani 5:10
(10) Căci, dacă atunci când eram vrăjmaşi, am fost împăcaţi cu Dumnezeu, prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum, când suntem împăcaţi cu El, vom fi mântuiţi prin viaţa Lui.

Evrei 12:2
(2) Să ne uităm ţintă la Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre, adică la Isus, care, pentru bucuria care-I era pusă înainte, a suferit crucea, a dispreţuit ruşinea, şi şade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu.

Ioan 4:34
(34) Isus le-a zis: „Mâncarea Mea este să fac voia Celui ce M-a trimis şi să împlinesc lucrarea Lui.”

Isaia 53:10-11
(10) Domnul a găsit cu cale să-L zdrobească prin suferinţă… Dar, după ce Îşi va da viaţa ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânţă de urmaşi, va trăi multe zile, şi lucrarea Domnului va propăşi în mâinile Lui.
(11) Va vedea rodul muncii sufletului Lui şi Se va înviora. Prin cunoştinţa Lui, Robul Meu cel neprihănit va pune pe mulţi oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu şi va lua asupra Lui povara nelegiuirilor lor.

Că El nu vrea ca nici unul să piară, ci toți să vină la pocăință:

Luca 9:56
(56) Căci Fiul omului a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor, ci să le mântuiască.” Şi au plecat în alt sat.

2 Petru 3:9
(9) Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinţei Lui, cum cred unii; ci are o îndelungă răbdare pentru voi şi doreşte ca niciunul să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă.

Matei 9:36-38
(36) Când a văzut gloatele, I s-a făcut milă de ele, pentru că erau necăjite şi risipite ca nişte oi care n-au păstor.
(37) Atunci a zis ucenicilor Săi: „Mare este secerişul, dar puţini sunt lucrătorii!
(38) Rugaţi, dar, pe Domnul secerişului să scoată lucrători la secerişul Lui.”

Iona 4:11
(11) Şi Mie să nu-Mi fie milă de Ninive, cetatea cea mare, în care se află mai mult de o sută douăzeci de mii de oameni care nu ştiu să deosebească dreapta de stânga lor, afară de o mulţime de vite!”

Că nici un om nu Îl caută pe Dumnezeu:

Romani 3:10-11
(10) după cum este scris: „Nu este niciun om neprihănit, niciunul măcar.
(11) Nu este niciunul care să aibă pricepere. Nu este niciunul care să caute cu tot dinadinsul pe Dumnezeu.”

Psalmii 14:2-3
(2) Domnul Se uită de la înălţimea cerurilor peste fiii oamenilor, să vadă de este vreunul care să aibă pricepere şi care să caute pe Dumnezeu.
(3) Dar toţi s-au rătăcit, toţi s-au dovedit nişte netrebnici; nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar.

Mica 7:2
(2) S-a dus omul de bine din ţară şi nu mai este niciun om cinstit printre oameni; toţi stau la pândă ca să verse sânge, fiecare întinde o cursă fratelui său.

Că nimeni nu poate să vină la Fiul prin propria sa alegere și capacitate:

Ioan 6:44
(44) Nimeni nu poate veni la Mine, dacă nu-l atrage Tatăl, care M-a trimis; şi Eu îl voi învia în ziua de apoi.

Matei 16:15-17
(15) „Dar voi”, le-a zis El, „cine ziceţi că sunt?”
(16) Simon Petru, drept răspuns, I-a zis: „Tu eşti Hristosul, Fiul Dumnezeului celui Viu!”
(17) Isus a luat din nou cuvântul şi i-a zis: „Ferice de tine, Simone, fiul lui Iona; fiindcă nu carnea şi sângele ţi-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl Meu care este în ceruri.

Isaia 53:1
(1) Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut braţul Domnului?

Că toți oamenii sunt în robia păcatului (prin urmare, fără o voință liberă):

Romani 3:9
(9) Ce urmează atunci? Suntem noi mai buni decât ei? Nicidecum. Fiindcă am dovedit că toţi, fie iudei, fie greci, sunt sub păcat.

Romani 6:16
(16) Nu ştiţi că, dacă vă daţi robi cuiva, ca să-l ascultaţi, sunteţi robii aceluia de care ascultaţi, fie că este vorba de păcat, care duce la moarte, fie că este vorba de ascultare, care duce la neprihănire?

Romani 7:14
(14) Ştim, în adevăr, că Legea este duhovnicească; dar eu sunt pământesc, vândut rob păcatului.

Romani 11:32
(32) Fiindcă Dumnezeu a închis pe toţi oamenii în neascultare, ca să aibă îndurare de toţi.

Galateni 3:22
(22) Dar Scriptura a închis totul sub păcat, pentru ca făgăduinţa să fie dată celor ce cred prin credinţa în Isus Hristos.

Ioan 8:34
(34) „Adevărat, adevărat vă spun”, le-a răspuns Isus, „că oricine trăieşte în păcat este rob al păcatului.

Ieremia 10:23
(23) Ştiu, Doamne, că soarta omului nu este în puterea lui; nici nu stă în puterea omului, când umblă să-şi îndrepte paşii spre ţintă.

Psalmii 22:29
(29) …cei ce nu pot să-şi păstreze viaţa.

Că El este Cel Care face ca o persoană sădorească și să facă după buna Sa plăcere:

Romani 8:20-22
(20) Căci firea a fost supusă deşertăciunii – nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o – cu nădejdea însă,
(21) că şi ea va fi izbăvită din robia stricăciunii, ca să aibă parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu.
(22) Dar ştim că, până în ziua de azi, toată firea suspină şi suferă durerile naşterii.

Geneza 6:5
(5) Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ şi că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău.

Geneza 20:6
(6) Dumnezeu i-a zis în vis: „Ştiu şi Eu că ai lucrat cu inimă curată: de aceea te-am şi ferit să păcătuieşti împotriva Mea. Iată de ce n-am îngăduit să te atingi de ea.

Ezechiel 36:26-27
(26) Vă voi da o inimă nouă şi voi pune în voi un duh nou; voi scoate din trupul vostru inima de piatră şi vă voi da o inimă de carne.
(27) Voi pune Duhul Meu în voi şi vă voi face să urmaţi poruncile Mele, şi să păziţi, şi să împliniţi legile Mele.

Psalmii 100:3
(3) Să ştiţi că Domnul este Dumnezeu! El ne-a făcut, ai Lui suntem: noi suntem poporul Lui şi turma păşunii Lui.

Proverbe 16:9
(9) Inima omului se gândeşte pe ce cale să meargă, dar Domnul îi îndreaptă paşii.

Filipeni 2:13
(13) Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi şi vă dă, după plăcerea Lui, şi voinţa şi înfăptuirea.

Că mâna Lui nu este prea scurtă ca să nu poată mântui:

Isaia 50:2
(2) Pentru ce nu era nimeni când am venit? Pentru ce n-a răspuns nimeni când am strigat? Este mâna Mea prea scurtă ca să răscumpere? Sau n-am Eu destulă putere ca să izbăvesc? Cu mustrarea Mea Eu usuc marea şi prefac râurile în pustiu; peştii lor se strică din lipsă de apă şi pier de sete!

Psalmii 139:7-12
(7) Unde mă voi duce departe de Duhul Tău şi unde voi fugi departe de faţa Ta?
(8) Dacă mă voi sui în cer, Tu eşti acolo; dacă mă voi culca în Locuinţa morţilor, iată-Te şi acolo;
(9) dacă voi lua aripile zorilor şi mă voi duce să locuiesc la marginea mării,
(10) şi acolo mâna Ta mă va călăuzi, şi dreapta Ta mă va apuca.
(11) Dacă voi zice: „Cel puţin întunericul mă va acoperi şi se va face noapte lumina dimprejurul meu!”
(12) Iată că nici chiar întunericul nu este întunecos pentru Tine; ci noaptea străluceşte ca ziua, şi întunericul, ca lumina.

Isaia 59:1
(1) Nu, mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea Lui prea tare ca să audă,

Apocalipsa 1:18
(18) Cel Viu. Am fost mort, şi iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu ţin cheile morţii şi ale Locuinţei morţilor.

Că nimic nu a rezistat încă voii Lui:

Ieremia 18:6
(6) „Nu pot Eu să fac cu voi ca olarul acesta, casă a lui Israel? – zice Domnul. Iată, cum este lutul în mâna olarului aşa sunteţi voi în mâna Mea, casă a lui Israel!”

Romani 9:19
(19) Dar îmi vei zice: „Atunci de ce mai bagă vină? Căci cine poate sta împotriva voii Lui?”

Romani 9:15-21
(15) Căci El a zis lui Moise: „Voi avea milă de oricine-Mi va plăcea să am milă; şi Mă voi îndura de oricine-Mi va plăcea să Mă îndur.”
(16) Aşadar, nu atârnă nici de cine vrea, nici de cine aleargă, ci de Dumnezeu care are milă.
(17) Fiindcă Scriptura zice lui faraon: „Te-am ridicat înadins, ca să-Mi arăt în tine puterea Mea şi pentru ca Numele Meu să fie vestit în tot pământul.”
(18) Astfel, El are milă de cine vrea, şi împietreşte pe cine vrea.
(19) Dar îmi vei zice: „Atunci de ce mai bagă vină? Căci cine poate sta împotriva voii Lui?”
(20) Dar, mai degrabă, cine eşti tu, omule, ca să răspunzi împotriva lui Dumnezeu? Nu cumva vasul de lut va zice celui ce l-a făcut: „Pentru ce m-ai făcut aşa”?
(21) Nu este olarul stăpân pe lutul lui, ca din aceeaşi frământătură de lut să facă un vas pentru o întrebuinţare de cinste, şi un alt vas pentru o întrebuinţare de ocară?

Iov 41:11
(11) Cui sunt dator, ca să-i plătesc? Sub cer totul este al Meu.

Psalmii 115:3
(3) Dumnezeul nostru este în cer, El face tot ce vrea.

Că, copiii lui Israel au fost lepădați de dragul națiunilor, Neamurilor:

Romani 11:12
(12) dacă deci alunecarea lor a fost o bogăţie pentru lume, şi paguba lor a fost o bogăţie pentru Neamuri, ce va fi plinătatea întoarcerii lor?

Romani 11:15
(15) Căci, dacă lepădarea lor a adus împăcarea lumii, ce va fi primirea lor din nou, decât viaţă din morţi?

Romani 11:25
(25) Fraţilor, pentru ca să nu vă socotiţi singuri înţelepţi, nu vreau să nu ştiţi taina aceasta: o parte din Israel a căzut într-o împietrire care va ţine până va intra numărul deplin al Neamurilor.

Isaia 49:6
(6) El zice: „Este prea puţin lucru să fii Robul Meu ca să ridici seminţiile lui Iacov şi să aduci înapoi rămăşiţele lui Israel. De aceea, Te pun să fii Lumina neamurilor, ca să duci mântuirea până la marginile pământului.”

Că Neamurile, națiunile, vor intra:

Romani 9:25-26
(25) după cum zice în Osea: „Voi numi „popor al Meu” pe cel ce nu era poporul Meu şi „preaiubită” pe cea care nu era preaiubită.
(26) Şi acolo unde li se zicea: „Voi nu sunteţi poporul Meu”, vor fi numiţi fii ai Dumnezeului celui Viu.”

Psalmii 22:27-29
(27) Toate marginile pământului îşi vor aduce aminte şi se vor întoarce la Domnul: toate familiile neamurilor se vor închina înaintea Ta.
(28) Căci a Domnului este împărăţia: El stăpâneşte peste neamuri.
(29) Toţi cei puternici de pe pământ vor mânca şi se vor închina şi ei; înaintea Lui se vor pleca toţi cei ce se coboară în ţărână, cei ce nu pot să-şi păstreze viaţa.

Că tot Israelul va fi mântuit:

Ieremia 30:18-19
(18) Aşa vorbeşte Domnul: „Iată, aduc înapoi pe prinşii de război ai corturilor lui Iacov şi Mi-e milă de locaşurile lui; cetatea va fi zidită iarăşi pe dealurile ei, şi casa împărătească va fi locuită iarăşi cum era.
(19) Din mijlocul lor se vor înălţa mulţumiri şi strigăte de bucurie; îi voi înmulţi, şi nu se vor împuţina; îi voi cinsti, şi nu vor fi dispreţuiţi.

Romani 11:26
(26) Şi atunci tot Israelul va fi mântuit, după cum este scris: „Izbăvitorul va veni din Sion şi va îndepărta toate nelegiuirile de la Iacov.

Ieremia 32:40-42
(40) Voi încheia cu ei un legământ veşnic că nu Mă voi mai întoarce de la ei, ci le voi face bine şi le voi pune în inimă frica de Mine, ca să nu se depărteze de Mine.
(41) Mă voi bucura să le fac bine, îi voi sădi cu adevărat în ţara aceasta, din toată inima şi din tot sufletul Meu.”
(42) Căci aşa vorbeşte Domnul: „După cum am adus peste poporul aceasta toate aceste mari nenorociri, tot aşa voi aduce peste ei tot binele pe care li-l făgăduiesc.

Ieremia 33:23-26
(23) Cuvântul Domnului a vorbit lui Ieremia astfel:
(24) „N-ai băgat de seamă ce zic oamenii aceştia: „A lepădat Domnul cele două familii pe care le alesese”? Atât de mult dispreţuiesc ei pe poporul Meu că nu-l mai privesc ca un popor.”
(25) Aşa vorbeşte Domnul: „Dacă n-am făcut legământul Meu cu ziua şi cu noaptea, dacă n-am aşezat legile cerurilor şi ale pământului,
(26) atunci voi lepăda şi sămânţa lui Iacov şi a robului Meu David şi nu voi mai lua din sămânţa lui pe cei ce vor stăpâni peste urmaşii lui Avraam, lui Isaac şi lui Iacov, căci voi aduce înapoi pe prinşii lor de război şi voi avea milă de ei!”

Tot capitolul 37 din Ezechiel.

Ezechiel 39:25-29
(25) De aceea, aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: „Acum voi aduce înapoi pe prinşii de război ai lui Iacov, voi avea milă de toată casa lui Israel şi voi fi gelos de Numele Meu cel sfânt.
(26) Atunci îşi vor uita ocara şi toate fărădelegile pe care le-au săvârşit împotriva Mea, când locuiau liniştiţi în ţara lor şi când nu-i tulbura nimeni.
(27) Când îi voi aduce înapoi dintre popoare şi îi voi strânge din ţara vrăjmaşilor lor, voi fi sfinţit de ei înaintea multor neamuri.
(28) Şi vor şti că Eu sunt Domnul Dumnezeul lor care-i lăsasem să fie luaţi prinşi de război între neamuri şi care-i strâng iarăşi în ţara lor; nu voi mai lăsa pe niciunul din ei acolo
(29) şi nu le voi mai ascunde faţa Mea, căci voi turna Duhul Meu peste casa lui Israel, zice Domnul Dumnezeu.”

Zaharia 10:6
(6) Voi întări casa lui Iuda şi voi izbăvi casa lui Iosif; îi voi aduce înapoi, căci Mi-este milă de ei, şi vor fi ca şi când niciodată nu i-aş fi lepădat; căci Eu sunt Domnul Dumnezeul lor, şi-i voi asculta.

Zaharia 12:10
(10) Atunci voi turna peste casa lui David şi peste locuitorii Ierusalimului un duh de îndurare şi de rugăciune, şi îşi vor întoarce privirile spre Mine, pe care L-au străpuns. Îl vor plânge cum plânge cineva pe singurul lui fiu, şi-L vor plânge amarnic cum plânge cineva pe un întâi născut.

Că El va mântui pe toți din primul Adam, pentru care El a venit și a murit:

1 Corinteni 15:22
(22) Şi, după cum toţi mor în Adam, tot aşa, toţi vor învia în Hristos.

Romani 5:18
(18) Astfel, dar, după cum printr-o singură greşeală a venit o osândă care a lovit pe toţi oamenii, tot aşa, printr-o singură hotărâre de iertare a venit pentru toţi oamenii o hotărâre de neprihănire care dă viaţa.

Habacuc 2:14
(14) Căci pământul va fi plin de cunoştinţa slavei Domnului ca fundul mării de apele care-l acoperă.

1 Petru 4:6
(6) Căci tocmai în vederea aceasta a fost vestită Evanghelia şi celor morţi, pentru ca să fie judecaţi ca oameni în trup, dar să trăiască după Dumnezeu în duh.

Coloseni 1:27-28
(27) cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăţia slavei tainei acesteia între Neamuri, şi anume: Hristos în voi, nădejdea slavei.
(28) Pe El Îl propovăduim noi, şi sfătuim pe orice om, şi învăţăm pe orice om în toată înţelepciunea, ca să înfăţişăm pe orice om desăvârşit în Hristos Isus.

Psalmii 65:2
(2) Tu asculţi rugăciunea, de aceea toţi oamenii vor veni la Tine.

Că toate neamurile vor veni și se vor închin Lui:

Psalmii 72:17
(17) Numele lui va dăinui pe vecie: cât soarele îi va ţine numele. Cu el se vor binecuvânta unii pe alţii, şi toate neamurile îl vor numi fericit.

Psalmii 72:11
(11) Da, toţi împăraţii se vor închina înaintea lui, toate neamurile îi vor sluji.

Psalmii 82:8
(8) Scoală-Te, Dumnezeule, şi judecă pământul! Căci toate neamurile sunt ale Tale.

Psalmii 86:9
(9) Toate neamurile pe care le-ai făcut vor veni să se închine înaintea Ta, Doamne, şi să dea slavă Numelui Tău.

Isaia 2:2
(2) Se va întâmpla în scurgerea vremurilor că muntele Casei Domnului va fi întemeiat ca cel mai înalt munte; se va înălţa deasupra dealurilor, şi toate neamurile se vor îngrămădi spre el.

Isaia 25:7
(7) Şi, pe muntele acesta, înlătură marama care acoperă toate popoarele şi învelitoarea care înfăşoară toate neamurile.

Isaia 66:18
(18) Eu pedepsesc faptele şi gândurile lor! Dar vine vremea când voi strânge toate neamurile şi toate limbile; ele vor veni şi vor vedea slava Mea.

Isaia 66:23
(23) În fiecare lună nouă şi în fiecare Sabat, va veni orice făptură să se închine înaintea Mea – zice Domnul.

Apocalipsa 15:4
(4) Cine nu se va teme, Doamne, şi cine nu va slăvi Numele Tău? Căci numai Tu eşti sfânt, şi toate neamurile vor veni şi se vor închina înaintea Ta, pentru că judecăţile Tale au fost arătate!”

Daniel 2:44
(44) Dar în vremea acestor împăraţi, Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăţie care nu va fi nimicită niciodată şi care nu va trece sub stăpânirea unui alt popor. Ea va sfărâma şi va nimici toate acele împărăţii, şi ea însăşi va dăinui veşnic.

Hagai 2:7
(7) voi clătina toate neamurile; comorile tuturor neamurilor vor veni, şi voi umple de slavă Casa aceasta, zice Domnul oştirilor.

Că orice genunchi se va pleca și orice limbă va mărturisi că Isus Cristos este Domnul:

Isaia 45:22-23
(22) Întoarceţi-vă la Mine, şi veţi fi mântuiţi toţi cei ce sunteţi la marginile pământului! Căci Eu sunt Dumnezeu, şi nu altul.
(23) Pe Mine însumi Mă jur, adevărul iese din gura Mea, şi cuvântul Meu nu va fi luat înapoi: orice genunchi se va pleca înaintea Mea şi orice limbă va jura pe Mine.

Daniel 7:14
(14) I s-a dat stăpânire, slavă şi putere împărătească, pentru ca să-I slujească toate popoarele, neamurile şi oamenii de toate limbile. Stăpânirea Lui este o stăpânire veşnică şi nu va trece nicidecum, şi Împărăţia Lui nu va fi nimicită niciodată.

Romani 14:11-12
(11) Fiindcă este scris: „Pe viaţa Mea Mă jur, zice Domnul, că orice genunchi se va pleca înaintea Mea şi orice limbă va da slavă lui Dumnezeu.”
(12) Aşa că fiecare din noi are să dea socoteală despre sine însuşi lui Dumnezeu.

Filipeni 2:9-11
(9) De aceea şi Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult şi I-a dat Numele care este mai presus de orice nume;
(10) pentru ca, în Numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ şi de sub pământ,
(11) şi orice limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul.

Apocalipsa 5:13
(13) Şi pe toate făpturile care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare, şi tot ce se află în aceste locuri, le-am auzit zicând: „A Celui ce şade pe scaunul de domnie şi a Mielului să fie lauda, cinstea, slava şi stăpânirea în vecii vecilor!”

Ceea ce ei pot face numai prin Duhul Domnului:

1 Corinteni 12:3
(3) De aceea vă spun că nimeni, dacă vorbeşte prin Duhul lui Dumnezeu, nu zice: „Isus să fie anatema!” Şi nimeni nu poate zice: „Isus este Domnul” decât prin Duhul Sfânt.

1 Ioan 4:2
(2) Duhul lui Dumnezeu să-L cunoaşteţi după aceasta: orice duh care mărturiseşte că Isus Hristos a venit în trup este de la Dumnezeu;

1 Ioan 4:15
(15) Cine va mărturisi că Isus este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu rămâne în el, şi el în Dumnezeu.

1 Ioan 5:1
(1) Oricine crede că Isus este Hristosul este născut din Dumnezeu; şi oricine iubeşte pe Cel ce L-a născut iubeşte şi pe cel născut din El.

Că, pe lângă prezbiteri și cei 144,000, există o mulțime pe care nici un om nu îi poate număra, nu, nu cu ajutorul calculatoarelor, îmbrăcați în alb, închinându-I-se:

Geneza 15:5
(5) Şi, după ce l-a dus afară, i-a zis: „Uită-te spre cer şi numără stelele, dacă poţi să le numeri.” Şi i-a zis: „Aşa va fi sămânţa ta.”

Ieremia 33:22
(22) Ca oştirea cerurilor care nu se poate număra şi ca nisipul mării care nu se poate măsura, aşa voi înmulţi sămânţa robului Meu David şi pe leviţii care-Mi slujesc.

Apocalipsa 7:9
(9) După aceea m-am uitat şi iată că era o mare gloată pe care nu putea s-o numere nimeni, din orice neam, din orice seminţie, din orice norod şi de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie şi înaintea Mielului, îmbrăcaţi în haine albe, cu ramuri de finic în mâini.

Că orice făptură va vedea mântuirea lui Dumnezeu:

Luca 3:5-6
(5) Orice vale va fi astupată, orice munte şi orice deal va fi prefăcut în loc neted; căile strâmbe vor fi îndreptate, şi drumurile zgrunţuroase vor fi netezite.
(6) Şi orice făptură va vedea mântuirea lui Dumnezeu.”

Apocalipsa 15:3-4
(3) Ei cântau cântarea lui Moise, robul lui Dumnezeu, şi cântarea Mielului. Şi ziceau: „Mari şi minunate sunt lucrările Tale, Doamne Dumnezeule atotputernice! Drepte şi adevărate sunt căile Tale, Împărate al neamurilor!
(4) Cine nu se va teme, Doamne, şi cine nu va slăvi Numele Tău? Căci numai Tu eşti sfânt, şi toate neamurile vor veni şi se vor închina înaintea Ta, pentru că judecăţile Tale au fost arătate!”

Că vom avea cu toții într-o zi un motiv mare și adevărat să ne bucurăm:

1 Cronici 16:31-32
(31) Să se bucure cerurile şi să se înveselească pământul! Să se spună printre neamuri că Domnul împărăţeşte!
(32) Să urle marea cu tot ce este în ea! Câmpia să se înveselească împreună cu tot ce este pe ea!

Psalmii 85:6
(6) Nu ne vei înviora iarăşi, pentru ca să se bucure poporul Tău în Tine?

Psalmii 96:11-12
(11) Să se bucure cerurile şi să se înveselească pământul; să mugească marea cu tot ce cuprinde ea!
(12) Să tresalte câmpia cu tot ce e pe ea, toţi copacii pădurii să strige de bucurie.

Psalmii 97:1
(1) Domnul împărăţeşte: să se înveselească pământul şi să se bucure ostroavele cele multe!

Psalmii 98:4
(4) Strigaţi către Domnul cu strigăte de bucurie, toţi locuitorii pământului! Chiuiţi, strigaţi şi cântaţi laude!

Psalmii 145:10
(10) Toate lucrările Tale Te vor lăuda, Doamne! Şi credincioşii Tăi Te vor binecuvânta.

Isaia 35:1-2
(1) Pustiul şi ţara fără apă se vor bucura; pustietatea se va înveseli şi va înflori ca trandafirul;
(2) se va acoperi cu flori şi va sări de bucurie, cu cântece de veselie şi strigăte de biruinţă, căci i se va da slava Libanului, strălucirea Carmelului şi a Saronului. Vor vedea slava Domnului, măreţia Dumnezeului nostru.

Ioan 3:16-17
(16) Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.
(17) Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El.

Că nu numai oamenii Lui, ci și altii se vor bucura cu poporul Său:

Romani 8:20-21
(20) Căci firea a fost supusă deşertăciunii – nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o – cu nădejdea însă,
(21) că şi ea va fi izbăvită din robia stricăciunii, ca să aibă parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu.

Romani 15:10
(10) Este zis iarăşi: „Înveseliţi-vă, Neamuri, împreună cu poporul Lui.”

Pentru că Dumnezeu face toate lucrurile bine.

Geneza 1:10
(10) Dumnezeu a numit uscatul pământ, iar grămada de ape a numit-o mări. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun.

Geneza 1:12
(12) Pământul a dat verdeaţă, iarbă cu sămânţă după soiul ei şi pomi care fac rod şi care îşi au sămânţa în ei, după soiul lor. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun.

Geneza 1:21
(21) Dumnezeu a făcut peştii cei mari şi toate vieţuitoarele care se mişcă şi de care mişună apele, după soiurile lor; a făcut şi orice pasăre înaripată după soiul ei. Dumnezeu a văzut că erau bune.

Geneza 1:25
(25) Dumnezeu a făcut fiarele pământului după soiul lor, vitele după soiul lor şi toate târâtoarele pământului după soiul lor. Dumnezeu a văzut că erau bune.

Geneza 1:31
(31) Dumnezeu S-a uitat la tot ce făcuse; şi iată că erau foarte bune. Astfel, a fost o seară, şi apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua a şasea.

Acum, prietenul meu, ACEASTA este VESTEA BUNĂ!

Neglijăm noi oare nevoia legilor lui Dumnezeu? Doamne ferește!

Romani 3:31
(31) Deci prin credinţă desfiinţăm noi Legea? Nicidecum. Dimpotrivă, noi întărim Legea.

Proverbe 29:18
(18) Când nu este nicio descoperire dumnezeiască, poporul este fără frâu; dar ferice de poporul care păzeşte Legea!

Reducem oare existența răului și a păcatului? În nici un caz!

Geneza 2:9
(9) Domnul Dumnezeu a făcut să răsară din pământ tot felul de pomi, plăcuţi la vedere şi buni la mâncare, şi pomul vieţii în mijlocul grădinii, şi pomul cunoştinţei binelui şi răului.

Matei 3:5-6
(5) Locuitorii din Ierusalim, din toată Iudeea şi din toate împrejurimile Iordanului au început să iasă la el;
(6) şi, mărturisindu-şi păcatele, erau botezaţi de el în râul Iordan.

Romani 7:15
(15) Căci nu ştiu ce fac: nu fac ce vreau, ci fac ce urăsc.

Romani 7:18-23
(18) Ştiu, în adevăr, că nimic bun nu locuieşte în mine, adică în firea mea pământească, pentru că, ce-i drept, am voinţa să fac binele, dar n-am puterea să-l fac.
(19) Căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac!
(20) Şi dacă fac ce nu vreau să fac, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuieşte în mine.
(21) Găsesc, dar, în mine legea aceasta: când vreau să fac binele, răul este lipit de mine.
(22) Fiindcă, după omul dinăuntru, îmi place Legea lui Dumnezeu;
(23) dar văd în mădularele mele o altă lege care se luptă împotriva legii primite de mintea mea şi mă ţine rob legii păcatului care este în mădularele mele.

Vom nega nevoia pocăinței? Nici în ultimul rând!

Matei 3:1-2
(1) În vremea aceea a venit Ioan Botezătorul şi propovăduia în pustiul Iudeii.
(2) El zicea: „Pocăiţi-vă, căci Împărăţia cerurilor este aproape.”

Matei 3:8
(8) Faceţi, dar, roade vrednice de pocăinţa voastră.

Matei 4:17
(17) De atunci încolo, Isus a început să propovăduiască şi să zică: „Pocăiţi-vă, căci Împărăţia cerurilor este aproape.”

Ar trebui păcătoșii să sufere rodul căilor lor? Mai mult ca sigur!

Luca 13:2-5
(2) „Credeţi voi”, le-a răspuns Isus, „că aceşti galileeni au fost mai păcătoşi decât toţi ceilalţi galileeni, pentru că au păţit astfel?
(3) Eu vă spun: nu; ci, dacă nu vă pocăiţi, toţi veţi pieri la fel.
(4) Sau acei optsprezece inşi, peste care a căzut turnul din Siloam şi i-a omorât, credeţi că au fost mai păcătoşi decât toţi ceilalţi oameni care locuiau în Ierusalim?
(5) Eu vă spun: nu; ci, dacă nu vă pocăiţi, toţi veţi pieri la fel.”

Culegem ce am semănat? Desigur!

Galateni 6:7-8
(7) Nu vă înşelaţi: „Dumnezeu nu Se lasă să fie batjocorit.” Ce seamănă omul, aceea va şi secera.
(8) Cine seamănă în firea lui pământească va secera din firea pământească putrezirea; dar cine seamănă în Duhul va secera din Duhul viaţa veşnică.

Cum și când, atunci, vom vedea toți oamenii mântuiți?

Efeseni 1:10
(10) ca să-l aducă la îndeplinire la împlinirea vremurilor, spre a-Şi uni iarăşi într-unul, în Hristos, toate lucrurile: cele din ceruri şi cele de pe pământ.

Coloseni 1:20
(20) şi să împace totul cu Sine prin El, atât ce este pe pământ, cât şi ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui.

1 Corinteni 15:22-24
(22) Şi, după cum toţi mor în Adam, tot aşa, toţi vor învia în Hristos;
(23) dar fiecare la rândul cetei lui. Hristos este cel dintâi rod; apoi, la venirea Lui, cei ce sunt ai lui Hristos.
(24) În urmă, va veni sfârşitul, când El va da Împărăţia în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire şi orice putere.

Tot ce are suflare să laude pe Domnul! Lăudaţi pe Domnul!” (Psalmii 150:6)

Am adus doar o mică parte din mărturia declarată în Scriptură cu privire la mântuirea finală, completă și perfectă a întregii omeniri. Cele câteva Scripturi care la suprafață par să indice contrar sunt ușor respinse și explicate de către cei care au învățat în Scripturi și în învățătura Duhului Sfânt. Pentru moment, noi prezentăm adevărul fără a aborda argumentele contrare. Pentru mai multe, a se vedea secțiunea noastră privind The Restitution of All Things.

Victor Haficiuc

Apasă AICI pentru toate articolele disponibile în limba română.

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Provide your email if you would like to receive periodic correspondence from us.0
You can leave a comment herex
()
x