Print Friendly, PDF & Email

Die Hereniging van Alle Dinge

ChineseEnglishDutchSpanishAfrikaansFrench

“Want dit het die Vader behaag dat in Hom die ganse volheid sou woon dat Hy deur Hom alles met Homself sou versoen nadat Hy vrede gemaak het deur die bloed van Sy kruis—ek sê deur Hom—die dinge op die aarde sowel as die dinge in die hemele” (Kolossense 1:19-20).

Dit is so ‘n harde werk om die leerstellings van mense te versoen – soos die ewige skeiding, marteling en uitwissing – met die woorde geïnspireer deur die Gees van God. Die bedoeling van die Almagtige God, soos geopenbaar in die Heilige Skrif, was nog altyd om alles met Homself te versoen. En terwyl bedoelings van mense nie altyd tot stand kom nie, is daar geen twyfel dat God nie slegs ten volle in staat is om dit te doen wat Hy wil nie, daar is ook geen groter krag as Sy wil en die krag van Sy opstanding nie, en niemand suiwerder van hart en motief nie. Aan Hom, die enigste wyse God en die Here Jesus Christus, die heerlikheid en lof vir ewig!

Hierdie voortreflikheid gee krag aan die mense in die vleeslike en wêreldse ryk.

Waarom, o waarom, wil nie mense oral wat ‘n geloof in Hom bely, en wat die waarheid en heiligheid van die Skrif bevorder, nie hierdie wonderlike waarheid, Sy plan vir die versoening van alle dinge met, groot blydskap van die dakke af publiseer nie? Een rede is omdat dit enige waardigheid aan die kant van die mensdom heeltemal ontken, wie almal behoeftig is aan versoening, wat nie kom deur die mens se pogings nie, maar slegs as ‘n geskenk van God. Godsdienstige mense (en ons almal is godsdienstig, op een of ander manier) wil die eerste wees om te sê dat dit as gevolg is van wat HULLE gedoen het, dat hulle ten gunste is, maar hulle sal die uitdrukking in sulke terme gee dat dit lyk of hulle God die eer gee. Hierdie voortreflikheid gee krag aan die mens in die vleeslike en wêreldse ryk en gee glad nie aan God die eer nie, net aan die mens.

Wat die godsdienstige persoon dus kom en sê, in effek, is: “God het my gered, omdat Hy geweet het daar iets goeds was in my. Maar vir jou, jy het Hom verwerp omdat Hy reeds geweet en besluit het dat jy nie geskik is vir Sy genade en guns nie, daarvoor verdien jy straf wat geen einde het nie (of jy sal eenvoudig uitgewis word). Daardie paar van ons wat Hom aanvaar het, sal in die hemel lof gee, dat ons nie so hard en sleg was, dat ons nie hierdie toestand kon bereik het waarvoor ander soos jy nie in staat was nie.”

Is daar enige idee wat die Naam van God en Sy karakter meer deeglik verswart as dit wat alle mag en genade eienskappe aan Hom toeken, maar dan verklaar dat Hy baie van Sy skepping oorlaat aan pyniging sonder einde? Om te sê dat dit bloot ‘n geskenk van genade is wat verlossing bring, maar dan te glo dat God nie slegs begeer om die geskenk te weerhou van diegene aan wie Hy dit ewenwel kon skenk nie, maar ook te kies om hulle te martel vir so lank, dat ‘n miljoen jaar slegs die begin is, is dit nie waansinnig, duiwels nie? Om te dink dat ‘n Almagtige Skepper en Heerser, wesens in bestaan kon bring wetend, nog minder beplannende so ‘n lot, is om ‘n onsensitiwiteit en wreedheid aan Hom toe te skryf wat ondenkbaar is. Vir mense is dit denkbaar; want na alles, bewerk hulle hierdie idee. Daarom is dit nie net denkbaar nie, maar gedokumenteer.

Die enigste manier uit hierdie duiwelse strik, is die Here Jesus Christus Homself.

Die idee van uitwissing is beslis ʼn meer smaaklike einde, maar nie veel beter daarin om aan God die heerlikheid te gee nie. Jesus het gesê: “Want God het Sy Seun in die wêreld gestuur nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur Hom gered kan word” (Johannes 3:17). Soos ons almal gehoor het, “Want so lief het God die wêreld gehad….” Hoe suksesvol ‘n liefde en verlossing is uitwissing (is dit wat jy begeer vir jou geliefdes?) van Hom wat verklaar word as die Gewer en Onderhouer van alle dinge en lewe self? Die opgestane Here verklaar dat Hy die sleutels van die hel en die dood het (Openbaring 1:18). Hoe is dit dan hulle word meer krag verleen as Hom?

Om terug te kom na waar die mens hulself skei en hulle ‘n verhewe posisie aanneem op grond van hul intrinsieke vermoë om God te ontvang, die redenasie voortgaan dat, indien hulle verdienstelik is of in staat is om gered en bevoordeel te word deur God, wie is jy om hulle nie te erken nie? As hulle verteenwoordigend of deel is van ‘n organisasie wat hierdie spesiale posisie beklee, moet jy hulle eer, anders sal jou finale nie-rusplek die brandende slakhoop wees. Jy moet hulle bekragtig as jy moontlik sal ontsnap van die gruwels aangebied deur, of aangeneem as afkomstig van die Almagtige Skepper.

Nou sê ek jou dat almal van julle vasgevang is deur hierdie duiwelse redenasie, of jy van diegene is wat dink hulle God aanbid of diegene wat nie sulke eise maak nie. Dit deurdring die lug wat jy inasem en jou erkenning, hetsy in die positiewe of negatiewe, gee slegs mag en eer aan die dierlike godsdienstige self-geregtigheid van die mens. Daar is een en slegs een manier om uit hierdie diaboliese strik te kom, en dit is die Here Jesus Christus self. As ons in Hom glo en in Sy woord bly, sal dit dan wees soos Hy gesê het: “Jy sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak” (Johannes 8:32).

Loof God, die Almagtige, Sy gedagtes en weë is nie mens se gedagtes en weë nie. Soos Jesaja opgeteken het, “Want soos die hemel hoër is as die aarde, so is My weë hoër as julle weë en My gedagtes as julle gedagtes. Want soos die reën en die sneeu van die hemel neerdaal en daarheen nie terugkeer nie, maar die aarde deurvogtig en maak dat dit voortbring en uitspruit en saad gee aan die saaier en brood aan die eter; so sal My woord wees wat uit My mond uitgaan: dit sal nie leeg na My terugkeer nie, maar doen wat My behaag en voorspoedig wees in alles waartoe Ek dit stuur” (Jesaja 55:9-11).

“Ons het gesien dat die Vader die Seun as Verlosser van die wêreld gestuur het.”

En wat sê Sy Woord?

“Al die nasies wat U gemaak het, sal kom en hulle voor U aangesig neerbuig, Here, en hulle sal U Naam eer” (Psalm 86:9).

(Johannes 3:16-17)
(16) “Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy Sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.
(17) Want God het Sy Seun in die wêreld gestuur nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur Hom gered kan word.”

“En ons het aanskou en ons getuig dat die Vader die Seun as Verlosser van die wêreld gestuur het” (1 Johannes 4:14).

“Die Here vertraag nie die belofte soos sommige dit vertraging ag nie, maar Hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom” (II Petrus 3:9).

“Al die eindes van die aarde sal daaraan dink en hulle tot die HERE bekeer, en al die geslagte van die nasies sal voor U aangesig aanbid” (Psalm 22:28).

“… deurdat Hy aan ons die verborgenheid van Sy wil bekend gemaak het na Sy welbehae wat Hy in Homself voorgeneem het om die volheid van die tye te reël, met die doel om alle dinge wat in die hemele sowel as wat op die aarde is, onder een hoof in Christus te verenig“ (Efesiërs 1:9-10).

“… wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom… wat Homself gegee het as ’n losprys vir almal, as die getuienis op die regte tyd” (I Timoteus 2: 4, 6).

“… sodat in die Naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is, en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is tot heerlikheid van God die Vader” (Filippense 2:10-11).

Hierin word die bedoelings van God nie net duidelik gestel nie, Hy gee hulle ook as ‘n feit. Nou, glo jy dat die mense huilend en tandeknersend, Jesus Christus sal bely as Here, tot heerlikheid van God? ‘n kosmiese arm-draai om ‘n “oom” deur geknertsde tande te ontsluit? Geen manier nie. Die Skrif, geïnspireer deur die Gees van God, sê, “Elkeen wat bely dat Jesus die Seun van God is—God bly in hom, en hy in God” (1 Johannes 4:15). En weer, ” As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God Hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word” (Romeine 10:9).

Van die skepping is dit verskeie kere gesê “God het gesien dat dit goed was.”

“Niemand kan sê dat Jesus die Here is nie, maar deur die Heilige Gees” (I Kor.12:3). Ons praat nie lippediens hier, wat baie gee, (Mat 15:8) maar wat God nie verheerlik nie. Nee, dit is ‘n ware, hart geïnspireerde kennis van God. Ons sal almal weet wie Hy is en wat Hy gedoen het. ” En hulle sal nie meer elkeen sy naaste en elkeen sy broer leer nie en sê: Ken die HERE; want hulle sal My almal ken, klein en groot onder hulle, spreek die HERE; want Ek sal hulle ongeregtigheid vergewe en aan hulle sonde nie meer dink nie. “(Jeremia 31:34). En weer: “Kyk, Hy kom met die wolke, en elke oog sal Hom sien, ook hulle wat Hom deursteek het; en al die geslagte van die aarde sal oor Hom rou bedryf; Ja, Amen!” (Openbaring 1:7).

Ja, daar sal rou wees, maar met ʼn heilige doel tot bekering, nie smart op smart op smart met geen uitkoms nie, “want die aarde sal vol wees van die kennis van die HERE soos die waters die seebodem oordek.” (Jesaja 11:9). En: “Al die eindes van die aarde sal daaraan dink en hulle tot die HERE bekeer, en al die geslagte van die nasies sal voor U aangesig aanbid.” (Psalm 22:28). Asseblief, vra jouself af hoe heeltemal waters die seebodem bedek, of wat uitgelaat word wanneer al die geslagte van die nasies en eindes van die wêreld hul draai na, en die Here van die leërskare aanbid.

Die Skrif is vol van die rekord wat deur God gegee is van Sy wil vir die skepping. Sy karakter deurdring alles, want dit is deur Sy karakter te ken dat ons ook weet wat Sy wil is. Die rekord is van die begin af, soos Petrus gesê het: “… Hom wat die hemel moet ontvang tot op die tye van die wederoprigting van alle dinge, waarvan God van ouds af gespreek het deur die mond van al sy heilige profete.”(Handelinge 3:21).

So, wat is gesê, beginnend in die begin? Van die skepping is dit verskeie kere gesê dat “God gesien het dat dit goed was.” En wanneer voltooid (wat met die mens afgesluit is) is dit opgesom: “Toe sien God alles wat Hy gemaak het, en—dit was baie goed…” (Génesis 1:31).

As ons geen getuienis meer as dit het nie, sê dit nie alles nie? Hoe kan die skepping goed genoem word as ʼn groot deel bestem word vir vernietiging en straf as sy einde? Veral wanneer die Skepper so kragtig is soos om al hierdie dinge te skep, als te weet, en te bestaan buite ruimte en tyd? En hoe kan hierdie prent van ‘n nederlaag versoen word met die rekord; “tot vermeerdering van Sy heerskappy en tot vrede sonder einde…” (Jesaja 9:7)?

Die eerste opgetekende geval van ʼn man en vrou in die Skrif is die sonde van Adam waarin hy die gebod van God ongehoorsaam. Neem kennis in Genesis 3 dat Adam nie berou toon nie. Hy blameer God en sy vrou (“die vrou wat U my gegee het”). Het God vir Adam ‘n ewige warm stoeltyd gegee om te dink oor wat hy gedoen het, en wat hy afgelaai het op sy nageslag en die hele skepping? Nee, Hy beskerm hom fisies (maak hulle rokke van vel) en geestelik (hou hom weg van die Boom van die Lewe in sy gevalle toestand).

Van hierdie Adam het Paulus geskryf dat deur sy oortreding het die dood geheers. Hy gaan voort om te sê dat die gawe van die genade van die tweede Adam, Jesus Christus, is groter as die veroordeling van die eerste. “Want die oordeel was uit één tot veroordeling, maar die genadegawe is uit baie misdade tot vryspraak” (Romeine 5:16). Wat is meer: die een sonde wat die hele mensdom onder die vloek van ongehoorsaamheid en onafhanklikheid bring, wat kom deur te eet van die boom van kennis, of die daad van gehoorsaamheid vir die neerlê van die lewe wat nie net Adam verlos nie, maar alle sondaars daarna? Die vis wat die vis sluk is die groter een, nee? So is dit hier.

Wat het gebeur met alles wat goed is?

“Want aangesien die dood deur ‘n mens is, is die opstanding van die dode ook deur ‘n mens. Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word; maar elkeen in sy eie orde … En wanneer alles aan Hom onderwerp is … sodat God alles in almal kan wees” (I Kor. 15: 21,22, 23, 28). As dit is nie volledig is nie, wat is? “Elke” en “almal” dek nie wie of wat nie? En neem kennis dat alles aan Hom onderwerp is. Almal was in opstand en het hul daaraan verlustig om onafhanklik van God te wees. Almal sal onderwerp word. Nie deur die mens se bangmaak taktieke nie, maar deur ervaring van die bose en die openbaring van die regverdige God wat gekom het as ‘n man en Homself vir ons gegee het dat ons Die Lewe kan hê. Ons eet dan nie meer van die Boom van Kennis van Goed en Kwaad, wat die dood bring nie, maar leef in en deur die Boom van die Lewe, die Here Jesus Christus wat gesê het: “Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, as julle nie die vlees van die Seun van die mens eet en Sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julleself nie” (Johannes 6:53).

Verder, die sonde en val van Adam was nie ‘n kosmiese onoplettendheid nie, hierdie nuwe skepsel, gemaak in die beeld van God, gooi ‘n moersleutel in God se werk? Glad nie. Van Hom is dit gesê: “In Hom in wie ons ook ‘n erfdeel ontvang het nadat ons vantevore daartoe verordineer is ooreenkomstig die voorneme van Hom wat alles werk volgens die raad van Sy wil.” (Efesiërs 1:11). Hy is in volle beheer. Die mens het dit agteruit. Dit is nie ons nie, maar Hy, Wie ten volle in beheer is. En die mens het dit ook agteruit dat die skepping neergebring word. “Want die skepping is aan die nietigheid onderworpe nie gewillig nie, maar ter wille van Hom wat dit onderwerp het in die hoop dat ook die skepping self vrygemaak sal word van die slawerny van die verganklikheid tot die vryheid van die heerlikheid van die kinders van God” (Romeine 8:20-21).

Beweeg op van Adam en volgende het ons Kain wat sy broer vermoor het, omdat sy broer se offer aanvaar was deur God en syne nie. Kain was godsdienstige en voorgaan die godsdienstiges wie die profete sou stenig en die Christus sou kruisig. En wat het God met Kain gedoen, sy vel lewendig afgetrek? Nee, Hy het ‘n merk op hom gesit sodat hy kan lewe. Sommige sal dink dat dit net vir straf was, maar Kain het ook ‘n stad gestig en het ʼn nageslag. Hoekom die kwaaddoener vir nog ‘n oomblik duld, as U almagtig is? Nee, vriende, daar was ʼn doel in die bewaring van Kain en dit was nie om toekomstige marteling uit te stel nie. God se weë is veel hoër.

Van daardie punt af het korrupsie oor die aarde versprei, en is dit gevul met geweld (van ‘n Hebreeuse woord wat beteken “onregverdige wins”). Klink die bekend? “Ek sal die mens wat Ek geskape het, van die aarde verdelg… want dit berou My dat Ek hulle gemaak het” (Genesis 6:7). Wat het gebeur met alles wat goed is? As alles daar gestop het sou dit ‘n wettige beswaar wees teen wat reeds hier gesê is. Ewenwel, die volgende lyn beantwoord alles: “Maar Noag het genade gevind in die oë van God.

Hy kies die swak en dwase, sodat dit bekend is dat dit Sy krag is.

Genade is wat? Verdien, voor gesweet, uitgepluis, bereik? Nee, dit is ‘n gawe van God. Dit was nie Noag nie, maar God wat bepaal het om die mens te red. Ja, Hy was kwaad en is nog steeds met die bose gedagtes en verbeelding van mense se harte. Hy is so groot dat Hy bereid is om so te ly vir die heerlikheid van dit wat Hy geskep en verlos het. Hy gee genade en het ‘n man gemaak wat Sy wil sal vervul. Dit is die patroon regdeur Sy storie.

So Noag en sy gesin is gered en al die ander is in die vloed vernietig, almal versend na die hel vir ewig, reg? Maar wat is dit wat Petrus ons vertel, gooi alle sekerheid van so ‘n idee in beroering?

“Want Christus het ook eenmaal vir die sondes gely, Hy die Regverdige vir die onregverdiges, om ons tot God te bring—Hy wat wel gedood is na die vlees, maar lewend gemaak deur die Gees; in wie Hy ook heengegaan en gepreek het vir die geeste in die gevangenis, wat eertyds ongehoorsaam was toe die lankmoedigheid van God een maal gewag het in die dae van Noag, onderwyl die ark gereed gemaak is, waarin weinig, dit is agt, siele deur water heen gered is” (I Petrus 3:18-20).

Hulle was glad nie klaar soos wat die mens leer nie.

“Want dit het die Vader behaag dat in Hom die ganse volheid sou woon en dat Hy deur Hom alles met Homself sou versoen nadat Hy vrede gemaak het deur die bloed van Sy kruis—ek sê deur Hom—die dinge op die aarde sowel as die dinge in die hemele” (Kol.1:19-20).

Daarom het Hy gepreek vir die geeste in die gevangenis.

Ek is daarvan oortuig dat ons die res van ons lewens kan spandeer op soek na elke vers in die Bybel, wat besin oor die wil van God en Sy genade. Dit is hoe wonderlik vol hierdie onderwerp is. Uit noodwendigheid sal ek voortbeweeg en nog ‘n voorbeeld gee.

Abraham was alleen uitgeroep. Hy was die een man deur God gekies, in wie al die nasies geseën sou word. Die mens hou van getalle en is beïndruk deur hulle; God doen dinge wat dwaas en swak voorkom. So is dit tot vandag toe. Dit is Sy werk en heerlikheid, nie die mens sʼn nie. Hy kies die klein, die swak en die dwase, sodat dit sal bekend word dat dit Sy krag is, en nie ‘n mens sʼn nie.

God, sienende hoe Abraham geseën is deur Hom, het besluit om Abraham te vertel dat Hy Sodom en Gomorra gaan vernietig. Abraham, bekommerd oor sy neef, Lot, vra: “Sal U ook die regverdige saam met die goddelose ombring?” (Genesis 18:23) Die vraag was ‘n retoriese een. Lot, soos Noag, het genade in Sy oë gevind (dit is God se toedoen) en is gespaar; terwyl die stede vernietig was deur vuur uit die hemel. Van hierdie gebeurtenis skryf Judas, “… soos Sodom en Gomorra en die stede rondom hulle, wat op dieselfde manier as hierdie mense gehoereer en agter vreemde vlees aangeloop het, as ‘n voorbeeld gestel is, terwyl hulle die straf van die ewige vuur ondergaan” (Judas 7). Wat beteken dat hulle deur ‘n vuur vernietig is en brand nou in die hel vir ewig, reg?

God behaag geregtigheid, hoekom? Sodat hy mense kan sien wriemel in marteling?

Verkeerd. Wanneer vuur alles verteer wat kan verteer word, het dit vir ewig, of vir altyd verbrand. As ek ‘n stuk papier vir ewig brand is die tyd wat betrokke is kort. Die kwalifiseerders van die, vir altyd en vir ewig, adresseer die deeglikheid van die werk, nie die tydsduur nie. Dit word bewys deur die woorde van die Here Jesus self.

“En jy, Kapérnaüm, wat tot die hemel toe verhoog is, jy sal tot die doderyk toe neergestoot word; want as in Sodom die kragtige dade plaasgevind het wat in jou plaasgevind het, sou hy bly staan het tot vandag toe. Maar Ek sê vir julle dat dit vir die land van Sodom verdraagliker sal wees in die oordeelsdag as vir jou” (Matt.11:23-24).

As die Here in Sodom gedoen het, soos Hy in Kapérnaüm gedoen het sou hulle berou gehad het. Hoe kan enige iemand sê dat as bekering moontlik is vir iemand (en die Here wil hê dat niemand verlore moet gaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom (soos per 2 Petrus 3:9), Hy dan die sondaar wat gered kon word sou stuur tot ʼn toestand van pyniging sonder end. Dis eenvoudig: ‘n mens kan nie.

Dit word bevestig in die tweede deel van die aanhaling in vetdruk, dat dit meer verdraagliker sal wees in die dag van die oordeel vir Sodom as vir diegene wat die Here verwerp, na hulle Sy groot werke sien, en steeds nie glo nie. Die rede dat oordeel meer draaglik kan wees vir sommige is dat die oordeel vir regstelling is, en daarom uitgemeet is in wisselende grade soos wat nodig is. Julle wat kinders het en dissiplineer, doen dit nie met ‘n een-grootte-pas-almal-benadering nie, maar probeer om die straf op maat van die behoefte van die kind toe te pas, sodat hulle kan leer. Julle, wie sondaars is, hoewel gemaak is in die beeld van God, dink julle Hy doen anders?

Kom ek vra jou ‘n paar baie eenvoudige vrae: As jy kon beplan om 20 kinders te hê, hulle almal liefhet, wetend dat terwyl slegs een sou leef om vrede en voorspoed te hê, terwyl die ander 19 vir ewig in aaklige pyniging sou brand, huil, skree, krul, sonder ‘n einde, sou jy daardie kinders wou hê? En kan jy in vrede met daardie een wees, wetend dat die ander 19 verskriklik ly toe jy die besluit kon maak om hulle nie in die eerste plek te hê nie? Sou jy daardie een koester in totale vervulling en plesier met jou? Sou dit jou bevredig dat daardie een heeltemal kan vergeet van diegene wat voortgaan om te bestaan in foltering? Ek weet verseker wat my antwoord sal wees. Nou kan jy sê: “Wel, dit is logika. Logika is nie die manier waarop ons hierdie dinge beoordeel nie.” Ek stem nie saam nie. God het vir ons gedagtes en redenasie gegee, wat suiwer en slegs doeltreffend kan wees wanneer gereinig en deur Hom onderrig word. Hoe ook al, ons gee jou nie net rede nie, maar die Skriftuurlike Getuienis.

Die Here Jesus Christus het vir ons gesterf toe ons nog Sy vyande was.

God behaag geregtigheid hoekom? Sodat Hy mense kan sien braai en wriemel in foltering? God verbied dat enigiemand so moet dink. Hy sê vir ons, “Wyk af van wat kwaad is, en doen wat goed is, en jy sal vir ewig woon; want die HERE het die reg lief…” (Psalm 37:27-28). Hy is lief vir die oordeel, want die einde daarvan is geregtigheid, vrede, vreugde, lewe tot in ewigheid. Dit is die hele getuienis van die Skrif.

“Laat hulle die Here loof om Sy goedertierenheid en om Sy wonderdade aan die mense kinders” (Psalm 107:8,15,31).

Dit is slegs mense wat so ‘n wrok teen hul medemens koester vir die euwels hulle aangedoen (in werklikheid, of selfs net vermoed) dat hulle dink in terme van pyniging en straf sonder einde. Dit is nie God nie, nooit het dit in Sy gedagtes opgekom nie. Dit is heeltemal teen Sy natuur. Die Here Jesus Christus het vir ons gesterf toe ons nog Sy vyande was. Dit is Sy natuur. ‘n Man kan sy lewe gee vir ‘n geliefde vriend of familielid, “Maar God bewys Sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was” (Romeine 5:8). Hy het nie vir die regverdige gesterf nie.

Die godsdienstige self-regverdige haat om te hoor van God se herstelling van alles. Dit vererg hulle. Dit neem hul sin van belangrikheid, beloning, opoffering en wraak weg op diegene wat hulle teengestaan het. Dit ontken hulle werke (onthou Kain). Hulle roep uit, “Dan maak dit nie saak wat jy doen nie, as almal gered gaan word.” Hulle stel hulself net daar en dan bloot dat hulle geen hart het vir wat reg is nie, geen waardering dat dit wat reg is sy eie beloning het, wat God wil hê ons moet weet en sodoende lewe. En omgekeerd erken hulle nie dat boosheid ook sy belonings het nie, so seker as wat die son sak in die weste. “Moenie dwaal nie; God laat Hom nie bespot nie; want net wat die mens saai, dit sal hy ook maai” (Galasiërs 6:7).

Op die ou end sal ons almal God ken. Ons sal weet Hy heers oor alle dinge, te alle tye, in volle soewereiniteit. Dit is al SY doen en late. As ons kla oor ons lewens is dit teen Hom dat ons kla. Wanneer na ‘n hoër vlak geneem word, sal ons, en sien nou reeds dat dit als ten goede was, dat Hy dit vir goed bedoel en nie vir kwaad nie, en ons almal sal ons stemme verhef om Hom te loof.

Paul Cohen

Vertaal in Afrikaans deur Henk Lendor
Translated into Afrikaans by Henk Lendor

Klik HIER vir alle artikels beskikbaar in Afrikaans.

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Provide your email if you would like to receive periodic correspondence from us.0
You can leave a comment herex
()
x