Print Friendly, PDF & Email

Die Doel van Euwel

Afrikaans – Chinese EnglishGermanSpanishVietnamese

Wat is die doel van euwel? Dit is ‘n vraag wat die wyse van hierdie wêreld ​​van die begin af verbyster het. Die antwoord, egter, kan bekend word, en ten einde is hierdie papier geskryf, om die soewereiniteit van ‘n glorieryke God te verklaar Wie alles ten goede bewerkstellig.

Ek moet daarvan bewus wees dat talle verhandelings en boeke geskryf is, talle debatte en besprekings aangepak was, en talle vrae in ons geskiedenis gevra was, oor die doel van euwel. Geen twyfel dat daar baie antwoorde en gevolgtrekkings was nie. Ek dink dat die mees prominente gevolgtrekking was dat ons nie werklik kan verstaan of weet nie. Hierdie gevolgtrekking is ‘n valse een.

Euwel was daar voor die val van Adam en Eva.

Is dit nie geskryf dat, terwyl dit die eer van God is om ‘n saak te verberg, dit die eer van die mens is om hierdie dinge uit te soek nie (Spreuke 25:2)? Ek het nie die antwoorde vanuit my eie krag gevind nie; in plaas daarvan, in my soeke, het Hy besluit om hulle vir my te gee, en is ek gretig om hierdie dinge vir andere te skryf, sodat hulle gestig en getroos kan word. Natuurlik net diegene aan wie dit gegee is, sal verstaan en bly wees.

Die standaard doktrine van die mens gaan daaroor dat euwel daar is omdat die mens, met die val van Adam en Eva, gekies het om te sondig. Maar euwel was daar voor die Sondeval, hoe anders kon die Boom van die Kennis van Goed en Kwaad daar gewees het? Die leerstelling gaan voort, weerspreek ditself en sê: “Daar was euwel voor die Sondeval, toe die slang uit die Hemel gewerp is.”

Maar, was die slang uit die Hemel gewerp voor die skepping? In Genesis 3:1, sê dit, “Maar die slang was listiger as al die diere van die veld wat die HERE God gemaak het.” Die slang is geskep op die sesde dag, so hoe kon die slang in die Hemel gewees het om mee te begin, nog minder uitgeskop, voor die skepping?

Die argument gaan voort: “Wel, Satan was uitgewerp en het in die slang gevaar om wraak te neem op God omdat hy uitgeskop was, deur die mens se val te veroorsaak!” (Dit is raaiwerk, spekulasie, en die dinge van fabels en sprokies vir kinders).

Was Satan uit die Hemel gewerp voor die Sondeval? Het ons nie in Job 1 gelees dat Satan ook onder die seuns van God in die Hemel was, wie hulself aan die Here voorgestel het nie? Was Job nie ná die Sondeval nie? En hoe is dit dat Satan toegang toegestaan is nadat hy uitgewerp is? Hierdie argumente pas eenvoudig nie.

Jesus het gesê Satan was ‘n mensemoordenaar van die begin af (Johannes 8:44).

Verder verwys die Skrif na Satan as die slang, en nie net as een wie ʼn slang ingevaar of gebruik het nie.

Nog ‘n punt: Jesus het gesê: “Ek het die Satan soos ‘n bliksem uit die hemel sien val” (Lukas 10:18). Het Hy verwys na ‘n tyd voor die Sondeval? Het Hy nie gejuig oor ‘n huidige gebeurtenis waar Sy dissipels, in geloof, die goeie nuus verkondig, genees, duiwels uitdryf, en wonderwerke verrig nie? Satan se mag was effektief uitgedaag op ‘n manier, soos dit nog nooit tevore was nie. Vir hierdie doel het die Seun van God verskyn, om die werke van die Duiwel te verbreek. (1 Joh 3:8).

Satan was nog nooit ‘n “goeie engel” nie. Hy was geskep op die sesde dag van die skepping, en hy is geskep soos hy was. Jesus het gesê dat hy ‘n mensemoordenaar van die begin af was (Joh 8:44). Sommige sê dat Satan Lucifer en Lucifer Satan is. Lees asseblief Jesaja 14, waar alleenlik die naam Lucifer genoem is, en sien dat die naam na ‘n man verwys, nie ‘n engel nie [sien King James Version].

Die punt is dat daar euwel was voor die Sondeval, wat nie was as gevolg van Satan se rebellie nie. Lees The Origin and Identity of Satan.

Nou, as daar euwel was, en daar was, en dit was nie as gevolg van ‘n wese wat dit ingebring het nie, dan moes dit God wees Wie dit met ‘n doel geskep het. Per slot van rekening, wesens skep nie, hulle word geskape. Die Skepper skep. Hy is die Een deur Wie alle dinge gemaak is, en vir Wie alle dinge gemaak is (Johannes 1:3; Kolossense 1:16-17). Dit sluit euwel in.

“God het euwel geskape ?!” mag jy uitroep. “Godslastering! Kettery! God is ‘n goeie God; Hy is Liefde! Hy sou nooit ooit euwel skep nie! “Ja, Hy sou, en het, en doen so. Weereens, hoe verduidelik ‘n mens die teenwoordigheid van die Boom van die Kennis van Goed en Kwaad in ‘n ongerepte tuin? Wie het dit daar geplaas? Wie het dit geskep? Die Skepper het, natuurlik.

“Ja, maar dit was net die kennis van die kwaad, nie kwaad self nie!” kan een argumenteer. O? Sou God die kennis van iets gegee het wat nie bestaan het nie? Was dit sowel slegs die kennis van goed?

Die mens verkies om te glo dat sy Skepper net goed aan hom sal doen, nooit kwaad nie.

Nee, God het beide goed en kwaad geskep. Jesaja profeteer: ” Ek is die HERE, en daar is geen ander nie; wat die lig formeer en die duisternis skep, die heil bewerk en die onheil skep: Ek, die HERE, is dit wat al hierdie dinge doen” (Jesaja 45:6-7).

Hierdie opvatting dat God net die goeie geskep het, terwyl Satan onheil bekendgestel het, is nêrens in die Skrif gestaaf nie. Die mens het so ‘n idee uitgedink omdat hy nie kan verdra om te aanvaar dat sy Skepper, God van alles, so ‘n ding sou doen nie. Hy kies om te glo dat sy Skepper net goed aan hom sal doen, nooit kwaad nie.

Dit is soos kinders wat verkies om te glo dat hulle ouers hul nooit sal slae gee of dissiplineer nie. Wel, goeie ouers dissiplineer hul kinders; hulle gee hulle kinders dit wat hul kinders nie wil hê nie. God het dit op daardie wyse so bestem, want God Homself is daardie wyse.

Kinders sien dissipline van enige vorm as boosheid, en die mense reken die tugtiging van die Here as boosheid. Het Job nie hierdie dinge gevrees nie? Het hy nie daardie dinge wat hom oorgekom het as onheil gereken nie? Ja, hy het. Hy het teen sy vrou uitgevaar: “Die goeie sou ons van God aanneem, en nie ook die slegte aanneem nie?” (Job 2:10).

Nou as God kwaad sowel as goed geskep het, hoekom het Hy dit gedoen? Die Boek van Job vertoon die antwoord baie duidelik. Hy het dit gedoen as ‘n noodsaaklikheid in Sy wysheid vir die volmaaktheid van Sy skepping. Euwel is ‘n volledige deel van alles. Die Skrif sê Hy het ons aan nietigheid onderwerp (Romeine 8:20).

Hoe kan ons warm ken sonder koue, positiewe sonder negatiewe, lig sonder duisternis, reg sonder verkeerd? Ons kan nie een ken sonder die ander nie. Dit is die wet van relatiwiteit. Dit is die wet van teenoorgesteldes.

Job het net sy eie geregtigheid geken en hy het heelhartig daarin gewandel. Onheil is toe oor hom gebring deur God se aanwysing deur middel van Satan, God se dienaar vir boosheid, om Job tot ‘n hoër vlak te lei, na ‘n ander geregtigheid, die enigste een van egte waarde, God se geregtigheid.

Jesus het gehoorsaamheid geleer uit die onheil wat Hy gely het.

Job se lewe was ‘n klassieke sinnebeeld, ‘n aanskoulike demonstrasie van wat elkeen van ons moet ervaar op ons eie manier en tyd, in watter graad ookal. Ja, ons moet euwel ervaar om die goeie te ken. Dit was die doel van die Sondeval.

Nou mag jy vra, “Waarom sal daar nodigheid vir regstelling wees as daar geen kwaad in die eerste plek was nie?” Maar ons lees dat selfs die Seun van God, Jesus Christus Homself, die Voorbeeldige Seun sonder sonde, gehoorsaamheid geleer het uit die dinge wat Hy gely het deur die hande van die mens. Hy is voortdurend deur die Jode vervolg, en met ‘n doel. Hy het gehoorsaamheid geleer uit die onheil wat Hy gely het.

Wanneer iemand ‘n perd afrig, gaan daardie perd deur ‘n tydperk van dissipline teen sy eie wil. Jesus het Sy eie wil gehad, apart van die Vader. Hy het geen sonde gehad nie, Hy het nie keuses teen die Vader se wil gemaak nie, maar Hy het gehoorsaamheid geleer – hy het geleer om Sy wil aan die Vader voor te lê – deur lyding (Hebreërs 5: 8). Hy het gely aan die hande van die mens wie gegee is om Hom kwaad aan te doen.

Oor die dinge wat hy gely het deur hul hande, het Josef vir sy broers gesê: “…júlle het wel kwaad teen my bedink, maar God het dit ten goede gedink…” (Genesis 50:20). Josef het gehoorsaamheid geleer deur die dinge wat hy gely het. Die dinge wat hy gely het, was God se ontwerp, nie Satan sʼn nie.

Toe Jesus voor Pilatus gestaan, en Pilatus Hom gevra het: ” Weet U nie dat ek mag het om U te kruisig nie?” het Jesus geantwoord: “U sou geen mag teen My hê as dit u nie van bo gegee was nie” (Johannes 19:10-11). So Pilatus se mag om onheil te pleeg is aan hom gegee deur God, en Pilatus het ag gegee op die vereiste van die Jode, en Jesus oorgegee om gekruisig te word.

Was dit boos? Ja, dit was. Was dit nodig? Ja, dit was. Wie se idee was dit? Satan sʼn of God sʼn? Toe Petrus op die Pinkster opgestaan het om te spreek, het hy gesê:

“Israeliete, luister na hierdie woorde! Jesus, die Nasaréner, ‘n man deur God vir julle aangewys met kragte en wonders en tekens wat God deur Hom onder julle gedoen het, soos julle ook self weet— Hom, wat deur die bepaalde raad en voorkennis van God oorgelewer is, het julle deur die hande van goddelose manne geneem en gekruisig en omgebring” (Hand 2:22-23).

God is soewerein; alle dinge is in Sy hande, euwel ingesluit.

Nou sienende dat God euwel geskep het — sienende dat Hy dit in Sy wysheid beoogmerk het, vertel ons uitdruklik dat alles wat hy geskep het goed was (Genesis 1) – ons weet dat ons Hom krediet kan gee vir euwel. Moet my nie blameer vir wat die Bybel leer nie. As jy dit nie glo nie, doen euwel en gooi jou Bybel weg. Of doen selfs meer euwel en glo en leer dat die Bybel nie leer wat dit leer nie. Deur te verdraai wat die Bybel leer, sal jy Satan dien, Sy kneg vir euwel.

Of doen goed, glo die Skrif, en verheug jou in die Here. Hoekom? Omdat julle weet dat Hy soewerein is, dat Hy oor alle dinge regeer, en dat alle dinge in Sy hande is, euwel ingesluit. Hoe anders kon Paulus ons vermaan, en sê: “Wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle.” (1 Tessalonisense 5:18)?

Dit is die wonderlike waarheid, die bevrydende waarheid. My God is groot, en ek bedoel baie groter as die een (klein “e”) van wie (klein “w”) hulle in die nominale “Christelike” bevolking leer. Die god wat hulle aanbid in nominale “Christendom” is ‘n valse, ‘n vervalste, ‘n verloorder, ‘n swak konkoksie van die vleeslike denke, wie onderstel om die plek van sy Skepper te neem deur ‘n ander god te ontwikkel. Hoe bevoordeel die vervanging van die mens se korrupte opvatting van God vir Hom, die Waarheid, jou? Dit kan nie.

Ôf kwaad is daar omdat dit nodig is, en daarom deur God geskep, of dit is ‘n afwyking van die skepping, ingebring deur rebelle, en bederwe ten minste 90% van die mensdom permanent, soos die valse leer gaan.

Euwel is God se middel om ons tot kennis van Hom as ons Verlosser te bring.

En vanwaar kry die mens in elk geval hul rebellie? As God die Eerste Oorsaak is, die Alfa en die Omega, die Eerste en die Laaste, die Begin en die Einde, dan het Hy euwel geskep. Hy is die Bewerker daarvan.

Maar ek weet, deur Hom persoonlik te ken en deur die getuienis van die Skrif, dat Hy ‘n goeie, getroue, eerlike, liefdevolle God is. Daarom, is euwel oplaas vir die doel van die goeie. Dit is Sy instrument vir onderrig en Sy middel om ons te bring tot die kennis van Hom as ons Verlosser en Saligmaker.

Die mens leer van die hoogste kansels van die wêreld, dat deur die “vrye wil” wat God toegeken het aan diegene wat Hy in Sy beeld geskep het, ‘n groot meerderheid van die mensdom sal vergaan. As wat Hy geskep het goed was, hoe kon dit vanself so sleg geword het? Maak dit sin?

As ‘n goeie skepsel, geskep deur ‘n goeie en volkome wyse God, “sleg” word, en God verlossingsplanne vir daardie skepsel reël, sal Sy werk nie goed uitdraai op die ou end nie? Maar in kom die mens se redenasie, in sy “slegtheid” van die Boom van die Kennis van Goed en Kwaad, waaruit hy beveel was om nie te eet nie, alhoewel nie verhinder was om te eet nie.

Die redenasie gaan so: God het die mens ‘n “vrye wil” gegee, om te besluit of hy God gehoorsaam sal wees en dinge op Sy manier sal sien. Deur hierdie mag, het die mens dit wat God as goed geskep het, as kwaad aangebied. God se aanvanklike goeie werk het nie geseëvier nie.

Sy toevallige plan het ook nie gewerk nie, grotendeels! Die “teologie” sê dat ‘n paar goedhartige, oordeelkundige en nederige verkose weiniges het “Jesus as Verlosser aangeneem” deur “vrye wil”, en lewe vir ewig saam met Hom, terwyl die oorgrote meerderheid Hom verwerp en vergaan.

Jy weet wat dit sê? Dat daar ‘n bietjie eerbaarheid, ʼn sweempie geregtigheid, in die mens is (of in ʼn karige paar). Die “vrye wil” leerstelling dui daarop dat deur die mens se deugsaamheid, hy reg kan kies.

Daar is geen goeies nie. Almal kies kwaad.

Maar dit is heeltemal in stryd met die getuienis van die Skrif. Die apostel Paulus herhaal die Psalms deur aan die Romeine te sê:

Romeine 3: 10-18
(10) Soos geskrywe is: Daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie.
(11) Daar is niemand wat verstandig is nie, daar is niemand wat God soek nie.
(12) Hulle het almal afgewyk, saam het hulle ontaard. Daar is niemand wat goed
doen nie, daar is selfs nie een nie.
(13) Hulle keel is ‘n oop graf, met hul tonge pleeg hulle bedrog, die gif van adders is onder hulle lippe.
(14) Hulle mond is vol vervloeking en bitterheid.
(15) Haastig is hulle voete om bloed te vergiet.
(16) Verwoesting en ellende is in hulle paaie,
(17) en die weg van vrede ken hulle nie.
(18) Daar is geen vrees van God voor hulle oë nie.

Dit is duidelik dat elke mens homself deur sy eie “vrye wil” sal vernietig, en nie eens ‘n paar goeies kan dit deur keuse maak nie, want daar is geen goeies nie. Almal kies kwaad. “Vrye wil”? Ek dink nie so nie! Ek dink nie so nie! Daar is geen sprake van “vrye wil” in die Skrif nie. Keuse, natuurlik, maar diegene wat slawe van die sonde is het nie ʼn “vrye wil” nie.

Dink net! Die mens, gemaak in die beeld van God, Wie goed is, sal deur sy “vrye wil”, dit kies wat God nie sou kies nie, en dus daal hy af na ewige vernietiging. Watter algehele teenstrydigheid en belaglike onsin!

Wat doen jy met die Skrif wat verklaar almal sal Hom ken, van die kleinste tot die grootste, sodat die aarde sal vol word met die kennis van die heerlikheid van die Here soos die waters die seebodem oordek, en dat elke knie sal buig en elke tong sal bely dat Jesus Christus die Here is?

Ja, euwel bestaan, maar nie sonder goeie doel nie. Paulus sê aan die Romeine: “Want die skepping is aan die nietigheid onderworpe nie gewillig nie, maar ter wille van Hom wat dit onderwerp het in die hoop dat ook die skepping self vrygemaak sal word van die slawerny van die verganklikheid tot die vryheid van die heerlikheid van die kinders van God” (Romeine 8:20-21).

Slegs die self-regverdige glo dat hulle Hom sal kies.

Dit is geskrywe dat daar ‘n menigte in die Hemel was wat geen mens kon tel nie (Openbaring 7: 9). Dit klink beswaarlik of die hemel meestal leeg sal wees, behalwe vir ‘n paar self-regverdige weldoeners of wel-kiesers terwyl al die res van die skepping die Poel van Vuur volpak en vir ewig brand.

Dit is ook geskrywe dat niemand Jesus as Here kan bely nie, behalwe deur die Heilige Gees (1 Kor 12: 3), tog sal elke persoon Jesus as Here bely (Romeine 14:11). Hoe kan mense Sy Gees van Lewe ontvang en manifesteer as hul vir ewig na die hel versend is?

Dit is slegs die self-regverdige wat glo dat hulle Hom sal kies, terwyl die meerderheid hom verwerp. Sy eie mense het Hom verwerp. Diegene wie Hy gekies het, het Hom verwerp. Nou ontvang dié Hom, wie Hom nie gekies het nie.

“En Jesaja durf selfs sê: Ek het My laat vind deur die wat My nie gesoek het nie; Ek het verskyn aan die wat na My nie gevra het nie” (Romeine 10:20 AOV).

En waarom ontvang hulle Hom? Omdat daar iets goeds in hulle was? Nee; “Nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na Sy barmhartigheid het Hy ons gered…” (Titus 3:5).

Die doel van euwel is om diegene te korrigeer en te dissiplineer wie in Sy beeld geskep is.

Maar Sy keuse is nie goed genoeg vir diegene wie beweer hulle het Christus gekies nie. “Aangesien jy Sy wil verwerp het,” sê hulle, ” moet jy nou Sy wil vervul deur jou eie. God het niks daarmee te doen nie! Jy het die euwel begin, en nou moet jy die goeie begin.”

As God nie euwel geskep het nie, dan kan euwel nie verklaar word nie. Maar as God Soewerein is, soos die Skrif verklaar, en Hy is, dan het Hy euwel geskep omdat Hy ‘n doel daarvoor het. Die doel van euwel is om reg te stel, reg te wys, te tugtig,te leer, en om diegene te dissiplineer wie in Sy beeld geskep is. “Hy, al was Hy die Seun, het gehoorsaamheid geleer uit wat Hy gely het” (Hebreërs 5: 8 AOV).

Wanneer ons bou, sny ons borde en steen; dryf ons spykers in die hout, deurboor; hamer ons, slaan, beitel, grawe en mors. Dit is deel van die geheel, saam met verbinding, aanhegting, oprigting, vulling, koördinering, en vereniging. Diamante word gesny, om gevorm te word in iets van waarde; goud word verfyn in vuur. Eers die nag, dan die dag; eers die hartseer, dan die vreugde, eers die beitelwerk en sny en hamer, dan is die kombinering en plasing, na ‘n einde, ‘n gewenste resultaat.

Dit kan als so baie eenvoudig wees. Ons moet die Koninkryk ontvang as kinders. Dink aan die Evangelies, die Bergrede; Dit is alles daar! Jesus verwys na alle dinge op die besondere dieselfde manier: God regeer oor alles, is Inisieërder van alles, Ingenieur van alles, Meester van almal. Dit is alles daar! Wat Hy sê was, “Die Vader is hier, in alle dinge, julle kleingelowiges (kortsigtig en klein verstand en kennis).” As julle die Waarheid geken en geglo het, wat sou daar wees om oor bekommerd te wees? “Julle kleingelowiges” – julle waarneem Hom nie hier en nou nie.

Hy sal die werk voltooi, en euwel sal sy doel vervul het.

Wat is geloof? Dit is om God en Sy weë te ken, wetende dat Hy bo alle dinge, beide goed en kwaad is, en om Hom te vertrou in alle dinge. Tog het selfs die apostel Paulus gevrees en beswym by tye. Ons word getoets, beoordeel, ons “Boom van Kennis” sintuie vertel ons anders as hoe dit werklik is. Ons word gesuiwer, versterk, en verander in Sy beeld bietjie vir bietjie.

Goed en kwaad het begin in die tuin van Eden waar God begin het om die mens te skep in Sy eie beeld. Hy sal die werk voltooi, en die bose sal sy doel vervul het. Prys die Here! Is dit nie wonderlik om te weet dat euwel wat na ons toe onderweg is, en reeds met ons is (“Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad.” sê Jesus), het ‘n goeie doel nie?

Van diegene wie in konstante vrees vir die bose lewe en dink dat 90% van die oorspronklik-goeie skepping sal vergaan, is dit geskrywe:

“Alle dinge is rein vir die reines; vir die besoedeldes en ongelowiges egter is niks rein nie, maar hulle verstand sowel as hulle gewete is besoedel. Hulle bely dat hulle God ken, maar hulle verloën Hom deur die werke, omdat hulle gruwelik en ongehoorsaam is en ongeskik vir elke goeie werk” (Titus 1:15-16).

Van diegene wat die genade gegee is om die Een Ware God, die Skepper en Onderhouer van alle dinge, en Sy weë te ken, is dit geskryf: “En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goede meewerk, vir hulle wat na Sy voorneme geroep is” (Romeine 8:28).

Ons weet ook wat daardie doel is, waarin euwel nou sy deel speel: Die Skrif verklaar dat, in die volheid van die tye, God alle mense sal verlos, insluitend diegene wie onrein en ongelowig is, wie Hom verloën en gruwelik, ongehoorsaam en goddeloos is tot elke goeie werk. Tog het Jesus Christus gekom om sondaars te red, nie regverdiges nie.

“En hulle sal nie meer elkeen sy naaste en elkeen sy broer leer en sê: Ken die Here nie; want almal sal My ken, klein en groot onder hulle.Want Ek sal barmhartig wees oor hulle ongeregtighede en aan hulle sondes en hulle oortredinge nooit meer dink nie” (Hebreërs 8:11-12 AOV).

Victor Hafichuk

Vertaal in Afrikaans deur Henk Lendor
Translated into Afrikaans by Henk Lendor

Klik HIER vir alle artikels beskikbaar in Afrikaans.

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Provide your email if you would like to receive periodic correspondence from us.0
You can leave a comment herex
()
x